2018 Seçme Kararları

2017- 16080 Başvuranın tarafına hususi damgalı pasaport verilmesi talebi hakkında

2018-4957 Başvuranın fazla çalışmalarının ücret ile ya da hafta tatili ile karşılanması talebi hakkında

2017-14323 TFF tarafından Merkez Hakem Kurulu talimatına aykırı işlem yapıldığı iddiası hakkında

2018-35 Sulama Birliğinde çalışmış olduğu dönemler ile ilgili olarak hak ettiği kıdem, ihbar v.b. tazminatların ödenmesi talebi

2018-1276 Kendisiyle aynı durumda bulunan bir kişinin açtığı davayı kazanması üzerine idarenin temyiz yoluna başvurmaktan vazgeçerek bu kişinin .

22018-1578 Cezaevinde hükümlü bulunan başvuranın adres kaydı nedeniyle engelli aylığından faydalanamaması hakkında

2018-1925 Yüksek lisans başvurularının telefon ile alınması hakkında

22018-2033 Engel oranının doğru bir şekilde tespitinin yapılması ve gelir vergisi indiriminden faydalanılması talebi

2018-2533 Müteveffa babalarından dolayı kendilerine ödenen malul erkek yetim aylığına ilişkin faizin ödenmesi talebi

2018-2535 Sosyal güvenlik destek priminin iadesi talebi

22018-2765 Müteveffa babasından dolayı ödediği idari para cezalarının iade edilmesi talebi

2018-2801 Nakil işlemine muvafakat talebi

2018-3380 Kesinti yapılan ilaç bedelinin ödenmesi talebi

2018-3454 Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil personelin periyodik muayeneye gönderilmesi hakkında

2018-3639 Engellilik nedeniyle yer değişikliği talebi

2018-3948 Şirkete ait idari para cezalarına ilişkin borcun, kanuni temsilci sıfatıyla tarafından tahsil edilmesi işlemine itiraz

2018-4981 Geçmiş hizmetlerin kazanılmış hak aylık ve kademesinde değerlendirilmesi talebi

2018-5917 Ücret sözleşmesinin yenilenmesi talebi

2018-6712 İhbar tazminatının ödenmesi talebi

22018-6809 İşçi kadrosuna geçiş talebi

2018-2655 Başvuranın zorunlu devlet hizmet yükümlülüğü kurasında sağlık mazeretinden faydalanma talebi hakkında

2018-2964 Başvuranın askeri öğrenci olduğu döneme ilişkin mağduriyetinin giderilmesi talebi hakkında

2018-3146 Başvuranın SGK meslek kodunun çalıştığı pozisyona uygun hale getirilmesi talebi hakkında

22018-3178 Başvuranın naklen atanma talebi hakkında

2018-3211 Başvuranın BAĞ-KUR prim ödeme sürelerinin geçerli sayılması talebi hakkında

2018-3278 Fazla çalışma karşılığı hak kazanılan izinlerin kullandırılması talebi hakkında

2018-3298 Başvuranın il dışına yapılan geçici görevlendirmeler için geçici görev harcırahı verilmesi talebi hakkında

2018-3385 Başvuranın yükseköğrenim affı ile döndüğü fakülte tarafından yapılan ders intibak işlemine itirazı hakkında

2018-3387 INR test ölçüm çubuklarının ve INR cihazının SUT’ta yer alması ve geri ödeme kapsamına dahil edilmesi hakkında

2018-3492 Başvuranın kazanılmış hak aylığı intibakının 1 inci dereye yükselmesine imkân sağlayacak işlemlerin tesis edilmesi hususunda

2018-3665 Aile yardımı ödeneğinin geçmişe yönelik olarak tarafına verilmesi talebi hakkında

2018-3820 Başvuranın yardımcı doçentlik için yapılan yabancı dil sınav sonucuna itirazı hakkında

2018-4100 İlgililerin bilgisi dışında kullanıma açılan hatlardan kaynaklı sorunlar hakkında

2018-4933 Başvuranın ek özel hizmet tazminatı ödemesinden kaynaklı tarafına çıkartılan borcun iptal edilmesi talebi hakkında

2018-5964 Yükseköğretim kurumları disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcisinin katılımının sağlanması hakkında

2017-6772 Başvuranın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabulünün sağlanması talebi hakkında

2018-463 Başvuranın, refakatçi yol giderinin ödenmesi talebi hakkında

2018-5700 Başvuranın sürekli işçi kadrosunda çalıştırılması talebi hakkında

2017-15095 Başvuranın yetim aylığı bağlanması talebi hakkında

2017-16207 Başvuranın emekliliğinin geriye dönük olarak yeniden başlatılması ve biriken aylıklarının ödenmesi talebi hakkında

2017-16668 Başvuranın nakil hakkından faydalanma talebi hakkında

2018-1175 Motorlu taşıtlar vergi ve cezasının kaldırılması talebi hakkında

2018-4701 Başvuranın yolluklarının ödenmesi ve asli görevine iade edilmesi talebi hakkında

2017-12697 İdarenin başvuranın sağlık durumunu göz önünde bulundurarak başvuranın sağlık durumuna uygun görev verilmesi hakkında

2017-15822 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olan başvuranın ayniyat saymanı kadrosuna vekaleten görevlendirilme talebi hakkında

2017-16242 Başvuranın tarafına tahakkuk ettirilen vergi borcunun düzeltilmesi talebi hakkında

2018-1509 Başvuranın göreve başlatılma talebi hakkında

2018-5428 Eski hükümlü olduğu gerekçesiyle sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılmayan taşeron işçi statüsündeki başvuranın kadroya alınması hakkın

2017-14842 Başvuranın adına tahakkuk ettirilen Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payının iptal edilmesi talebi hakkında

2017-14855 Başvuranın, eğitim-öğretim desteği ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)bursundan çocuklarının faydalandırılması talebi hakkında

2017-15118 Miras kalan taşınmazların intikal işlemlerinin bir seferde gerçekleştirilmemesi sebebiyle iki kez döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmesi hakkında

2017-16095 Başvuranın su borcuna itirazı hakkında

2017-16173 Başvuranın lisans programı için kendisinden talep edilen eğitim ücretine itirazı hakkında

2017-16556 Sözleşmeli öğretmen olan başvuranın engelli çocuğunun sağlık mazereti nedeniyle yer değiştirme talebi hakkında

2017-17165 Başvuranın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısının ödenmesi talebi hakkında

2017-17188 Başvuranın kaçak yapı hakkındaki encümen ve mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmesi hakkında

2017-17197 Başvuranın ders muafiyeti talebi hakkında

2017-17222 Başvuranın iş sözleşmesinin haksız olarak fesih edilmesi nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebi hakkında

2018-242 Başvuranın; ailesine yakın ve durumuna uygun bir cezaevine nakil talebi hakkında

2018-5556 Taşeron işçi statüsündeki başvuranın daimi işçi statüsünde kadroya alınma talebi hakkında

2017-7949 28 Şubat sürecinde görevine son verilen memurların çalışamadığı sürelere ilişkin özlük haklarının iadesi hakkında

2017-403 28 Şubat döneminde öğrenci olanların mağduriyetlerinin giderilmesi hakkında

2017-15977 Başvuranın indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından geçmişe dönük yararlanma ve bu dönemlerde ödediği vergilerin iadesi hakkında

2017-633 Polis akademisinde geçen sürelerin borçlanılması talebi hakkında

2017-8175 Sulama Kooperatiflerinin borç nedeniyle kesilmiş olan elektriğin açılması, borçların yapılandırılması talepleri hakkında

2017-10604 Başvuranın terör olayları nedeni ile evinin eşyaları ile birlikte yıkıldığı iddiasına istinaden, hâlen karşılanmayan zararının tespiti ve tazmini talebi hakkında

2017-11135 Başvuranın Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yapılan başvurunun durumunun bildirilmesi talebi hakkında

2017-12143 Uber, Scure Driver, Back Up, Olev, Careem vb. uygulamalar ile ilgili gerekli düzenlemenin yapılması hususunda

2017-13026 Başvuranın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemesi gereken tazminatın ödenmediği iddiası hakkında

2017-13320 Başvuranın Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanma talebi hakkında

2017-13523 ALES puan şartının sağlanmadığı gerekçesiyle diploması iptal edilen başvuranın mağduriyetinin giderilmesi talebi hakkında

2017-13744 Başvuranın orman arazisi olarak tescil edilen taşınmazı üzerinde tasarrufunun olmadığı dönemlere ilişkin İdare tarafından talep edilen emlak vergisine ilişkin itirazı hakkında

2017-13747 Gelir testi işlemleri hakkında

2017-13757 Başvuranın, idareye içerisinde yabancı madde olduğu iddiasıyla teslim ettiği damacana suların analizinin yapılmadığı iddiası hakkında

2017-14219 Başvuranın aile birliğinin sağlanması için atanma talebi hakkında

2017-14386 Başvuranın Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılması talebi hakkında

2017-14485 Başvuranın geçici görev yolluğu ödenmesi talebi hakkında

2017-15034 Başvuranın, geçersiz sayılan prim ödeme gün sayısının yeniden tescil edilerek tarafına yaşlılık aylığı bağlanması talebi hakkında

2017-15042 Toprak analizi desteğinin geri alınması işlemi hakkında

2017-15105 Başvuranın geçmişe dönük 58 aylık maaşın tarafına ödenmesi talebi hakkında

2017-15687 Başvuranın, engellilikten kaynaklı indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi oranından yararlanma talebi hakkında

2017-15765 Başvuranın okul birinciliğinin okul tarafından e-okul sistemine girilmemesi nedeniyle üniversiteye yerleştirilememesi hakkında

2017-16130 Başvuranın başka bir kurumda görevlendirilme talebi hakkında

2017-16223 Başvuranın, oturdukları konutlara içme suyu sağlanması talebi hakkında

2017-17181 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) giren başvuranın, ÖSYM'nin sınavını geçersiz sayması hakkında

2018-148 Özelleştirme kapsamında memur kadrosuna geçen başvuranın, özelleştirilen kurumlar bünyesinde işçi olarak geçen hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi talebi hakkında

2018-273 Başvuranın kopya gerekçesiyle iptal edilen sınavlarının geçerli sayılması talebi hakkında

2018-919 Sigorta kayıtlarının düzeltilmesi talebi hakkında

2018-990 Başvuranın ödediği yurt ücretinin iadesi talebi hakkında

2018-1913 Başvuranın ders muafiyet talebi hakkında

2018-1994 Başvuranın Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı başvurusunun 2 yıldır sonuçlanmaması nedeniyle gereğinin yapılması talebi hakkında

2018-2060 Başvuranın çocuk yardımı parasının tarafına ödenmesi talebi hakkında

2018-2402 Başvuranın, durdurulan işsizlik ödeneğinin ödenmesi talebi hakkında

2018-2423 Başvuranın yurtdışı borçlanma talebi hakkında

2018-2763 Başvuranın ikamet ettiği lojmanın tahliye edilmesi hakkında

2018-3247 Eğitim öğretim desteği hakkında

2018-3326 Başvuranın 28 Şubat sürecinde sözleşmesinin feshi nedeniyle çalışamadığı sürelere ilişkin özlük haklarının verilmesi talebi hakkında

2018-3612 Başvuranın; Sulh Ceza Hâkimliğinin kararına rağmen, ilgili Başsavcılıkların tamamen keyfi olarak malvarlığı üzerindeki tedbiri devam ettirdikleri yönündeki iddialarına ilişkin

2018-3654 Başvuranın borcu bulunmadığından bahisle banka hesapları üzerindeki hacizlerin kaldırılması talebi hakkında

2018-4614 Başvuranın tescil kayıtlarının düzeltilmesi ve genel sağlık sigortası borcunun silinmesi talebi hakkında

2018-4960 Haksız yere tahsil edilen elektrik faturası hakkında

2017-3743 Ücretli öğretmen olarak görev yapılan dönemde sigorta primlerinin eksik bildirilmesi hakkında

2017-11495 Başvurana ödenen ek özel hizmet tazminatının idarece geri istenmesi hakkında

2017-11786 Engelliliğe bağlı çalışma gücü kayıp oranı üzerinden faydalanılan ikinci derece vergi indirimi esas alınarak emekli aylığı bağlanması talebi hakkında

2017-12154 Lisans mezunu kontrolörler arasında temel ücretlerin eşitlenerek önceki aylarda oluşan ücret farklarının ödenmesi talebi hakkında.

2017-12415 Engellilik nedeniyle görev yeri değişikliği talebi hakkında

2017-13129 Başvuranın 5620 sayılı Kanun kapsamındaki tayin talebinin gerçekleştirilmesi hakkında

2017-14737 Başvuranın, taşınmazının yol bağlantısının sağlanması ya da kamulaştırılması talebi hakkında

2017-14788 Protokol yürürlükteyken göreve başlayan şikayetçiye promosyon ödenmesi talebi hakkında

2018-15 Staj Ücretinin Ödenmesi Hakkında

2018-168 Başvuranın yaşlılık aylığı bağlanması talebi hakkında

2017-6491 Başvuranın mâliki olduğu arsanın da içinde bulunduğu alana ait revizyon plan lejantı ve notlarının, bilgi edinme hakkı kapsamında tarafına verilmesi talebi hakkında

2017-7010 İmar planlarının iptali talebi hakkında

2017-11157 Yeminli Mali Müşavirlik Sınav sonucuna itiraz hakkında

2017-11196 Başvuranın, araştırma görevlisi alım sınavı sonucunda asilden kazanmasına rağmen gerekçe gösterilmeksizin atamasının yapılmaması ve yerine yedek adayın atanmasına itirazı hakkında

2017-11219 Başvuranın, performans değerlendirme puanının yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin

2017-11323 2629 sayılı Kanunda uçuş teknisyenleri lehine bir düzenleme yapılması talebi hakkında

2017-11502 Başvuranın bilgi edinme talebi hakkında

2017-11592 Başvuranın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde başarılı olduğu derslerin Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gördüğü derslerin yerine sayılarak muafiyet

2017-11679 Başvuranın, aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla eşinin tayininin yapılması talebi hakkında

2017-11611 İngiltere’de çalışmaya devam eden başvuranın, Türkiye’de geçen hizmetleri esas alınarak kendisine aylık bağlanması talebi hakkında

2017-11683 Semt pazarının yerinin değiştirilmesi talebi hakkında

2017-11867 Başvuranın emekli aylığının hizmet birleştirmesi yapılmadan bağlanması talebi hakkında

2017-12290 Başvuranın işten ayrılış tarihinin düzeltilmesi ve eksik ödenen sigorta priminin ödenmesi talebi hakkında

2017-12735 Başvuranın, kamulaştırmasız el atma kaynaklı alacağının ödenmesi ve kaldırım imalatının yapılması talebi hakkında

2017-13385 Araştırma görevlisi olarak naklen atanma talebi hakkında.

2017-12924 Başvuranın malik olmadığı döneme ait tahakkuk ettirilen yol harcamalarına katılma payının iptal edilmesi talebi hakkında

2017-11992 Başvuranın; İstanbul ilinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla uğradığı zararın karşılanması ve Büyükbağlar Deresinin ıslah edilmesi talebi hakkında

2017-13593 Başvuranın, hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumundan, ailesinin ikamet ettiği il veya yakın bir ildeki ceza infaz kurumunda nakil talebi hakkında

2017-12813 Başvuranın, mezun olduktan sonra kendisine bildirilen borç sebebiyle diplomasını alamamasından doğan mağduriyetin giderilmesi talebi hk.

2017-11532 Başvuranın, astsubay sınıf okulunda geçen sürelerine ilişkin ve ödemiş olduğu tutarın iade edilmesi talebi hakkında

2017-679 Yaptırılan fazla çalışma karşılığında ücret ödenmesi ya da izin verilmesi talebi

2017-1036 Şikayetçinin, kiracısı olduğu evin çatısında bulunan baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin talebi hakkında

2017-8674 Başvuranın depozito bedelinin geri ödenmesi talebi hakkında

2017-8755 Başvuranın geçici görevinin sonlandırılması, alabileceği harcırah varsa ödenmesi ve ilçe müdürlüklerinde yaşanan kadro sorununun çözülmesi talebi hakkında

2017-8806 Beşiktaş Belediyesi Takdir Komisyonu Başkanlığı tarafından tesis edilen Takdir Komisyonu Kararı hakkında

2017-8915 Rehber öğretmenlerin, yükseköğretime yönlendirme ve tercihle ilgili iş ve işlemler için tatil dönemlerinde görevlendirilmesi hakkında

2017-8921 Başvuranın idare tarafından hesaplanan emlak vergisi ve vergi ziyaı cezalarının kaldırılması talebi hakkında

2017-8935 Başvuranın mahallesinde gerçekleşen heyelan sebebiyle uğradığı mağduriyetin giderilmesi talebi hakkında

2017-8975 Başvuranın sahibi ve mesul müdürü olduğu eczaneye ait faturadan yapılan kesintinin iptal edilmesi talebi hakkında

2017-8998 Başvuranın emlak vergisinden muaf tutulma talebi hakkında

2017-9518 Başvuranın GBT kaydının silinmesi talebi hakkında

2017-9808 Milli Eğitim Bakanlığı birimleri ile bağlı okullardan erişim sağlanamayan internet sitesi hakkında

2017-9854 Başvuranın ihya tutarının iadesi talebi hakkında

2017-9860 Başvuranın, kira yardımının iadesi işleminin iptali talebi hakkında

2017-9914 Başvuranın hakkında askeri öğrenci olamayacağı şeklinde olumsuz düzenlenen sağlık raporuna itirazı hakkında

2017-9997 İkinci kez yeterlik sınavı hakkı verilmesi talebi hakkında

2017-10297 Başvuranın, kira yardımı ödenmesi talebi hakkında

2017-10399 Tapu harcının iadesi istemine ilişkin

2017-10458 Başvuranın, Bolaman Çayı yatağına büz koyulması suretiyle yol geçişi sağlama amaçlı kurulmuş olan yapının kaldırılması talebi hakkında

2017-10480 Başvuranın yüksek lisans programına kabul edilmemesi hakkında

2017-10554 Engelli memurlara tanınan yer değiştirme hakkına öncelik tanınarak nakil talebinin kabul edilmesi talebi hakkında

2017-10571 Geçici görev harcırahı ödenmesi talebi hakkında

2017-10608 Başvuranın sınavsız olarak teknisyen unvanlı kadroya atamasının yapılması talebi hakkında

2017-10813 Ücretli öğretmenlik hizmeti tespiti hakkında

2017-10845 Kesilen bursun yeniden bağlanması talebi hakkında

2017-10848 GSS prim borçları ve genel sağlık sigortası tescilinin iptali talebi hakkında

2017-10952 Başvuranın, maliki olduğu taşınmazın kamulaştırılması ya da yeşil alan olmaktan çıkarılması talebi hakkında

2017-11004 Başvuranın aracında meydana gelen hasar ile birlikte değer kaybının da tarafına ödenmesi talebi hakkında

2017-11146 TOKİ konut alıcısı olan başvuranın, indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanması hakkında

2017-11149 Başvuranın, öğrenci olduğu döneme ilişkin borç çıkarılan yetim aylığı tutarının iade edilmesi hakkında

2017-11165 4046 sayılı Kanun kapsamında nakle tabi personel olarak bildirilme talebi hk.

2017-11278 Başvuranın Noterce tahsil edilen yazı ücretinin iadesi talebi hakkında

2017-11339 Sel felaketinde yaşanan mağduriyet hakkında

2017-11417 Başvuranın kamulaştırmasız el atma dolayısıyla tazminat talebi hakkında

2017-11494 Başvuranın ısı tüketim bedeline uygulanan düzeltmenin kaldırılması talebi hakkında

2017-11640 Başvuranın eşinin tayininin yapılması talebi hakkında

2017-11797 Başvuranın, Ziraat Odası üyeliğinin sonlandırılması ve aidat borcunun silinmesi talebi hakkında

2017-11863 Başvuranın, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebi hakkında

2017-11887 Vergi borçlarının silinmesi talebi hakkında

2017-11917 Emekli ikramiyesi hakkında

2017-11977 Başvuranın Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kabulü talebi hakkında

2017-12049 Başvuranın, kira yardımı ödenmesi talebi hakkında

2017-12517 Başvuranın, hükümlü bulunduğu kurumdan nakil talebi ve hakkında uygulanan infaz rejiminin iyileştirilmesi talebi hakkında

2017-12926 Başvuranın, cezasının infazı için hükümlü olduğu kurumdan transfer talebi hakkında

2017-13241 Emekli maaşı ödemesinin gecikmesi hususunda

2017-13346 Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat davası sonucunda Mahkemece hükmedilen bedelin ödenmesi hakkında

2017-13596 Başvuranın görev yerinin değiştirilmesi ve geçici görev yolluğunun ödenmesi talebi hakkında

2017-14440 Araca verilen zararın karşılanması talebi hakkında

2017-14517 Tescil işlemleri hakkında

2017-15120 Başvuranın, evinin yıkılmaması için imar planındaki yolun yerinin değiştirilmesine ilişkin talebi hakkında

2017-15336 Prim fark ücretinin ve gecikme zammının iptali talebi hakkında

2017-15434 Tedavi giderlerinin tahsili hakkında

2017-17230 Başvuranın geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmemesi hakkında

2017-17300 İmam-hatip olarak görev yapan başvuranın ödediği ecrimisil bedelinin iade edilmesi talebi hakkında

2018-95 Başvuranın, uzlaştırmacılık sınavına girme talebi hakkında

2018-892 Refakat ücretinin ödenmesi talebi hakkında

2017-12642 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının(YÖKDİL), Yabancı Dil Sınavına (YDS) eşdeğer sayılması talebi hakkında

2017-1602 Başvuranın taşınmazlarının arazi toplulaştırması işlemleri dışında tutulması sebebiyle uğradığı mağduriyetin giderilmesi talebi hakkında

2017-10478 Sözleşmeli öğretmen olan başvuranın eşinin sağlık mazereti nedeniyle yer değiştirme talebi hakkında

2017-11730 Başvuranın kedisinin İBB Hayvan Hastanesi’nde maruz kaldığını belirttiği veteriner hekimliğin kötü tıbbi uygulaması iddiası hakkında

2017-12097 Başvuranın tarafına nakdi tazminat ödemesinin yapılması talebi hakkında

2017-12352 Çayeli-Ardeşen-Hopa Devlet Yolu Işıklı Meyveli Bağlantı Projesi hakkında

2017-12650 Başvuranın kendisine Yüksek Gerilim İlave Ödemesi yapılması talebi hakkında

2017-12761 Başvuranların Arazi Dağıtım Projesinin sonuçlandırılarak, arazi dağıtımının sağlanması talebi hakkında

2017-13119 Müfredat değişikliği sonrası yaşandığı iddia edilen mağduriyetler hakkında

2017-13245 Başvuranın A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesinin tarafına verilmesi talebi hakkında

2017-14413 Disiplin cezasının geri alınması talebi hakkında

2017-15568 Sağlık mazereti nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanma talebi hakkında

2017-16193 Başvuranın, uzlaştırmacı sınavına girebilme talebi hakkında

2017-16670 Başvuranın, bilgisi ve talebi dışında takılan ön ödemeli elektronik kartlı su sayacının, mekanik su sayacıyla değiştirilmesi talebi hakkında

2017-17325 Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren kütüphane hizmetlerinde çalışan Devlet Memurlarının çalışma saat ve şekilleri hakkında

2018-571 Başvuranın ücretsiz izin talebi