2018 Yılı Kararları

2017-3743 Ücretli öğretmen olarak görev yapılan dönemde sigorta primlerinin eksik bildirilmesi hakkında

2017-11495 Başvurana ödenen ek özel hizmet tazminatının idarece geri istenmesi hakkında

2017-11786 Engelliliğe bağlı çalışma gücü kayıp oranı üzerinden faydalanılan ikinci derece vergi indirimi esas alınarak emekli aylığı bağlanması talebi hakkında

2017-12154 Lisans mezunu kontrolörler arasında temel ücretlerin eşitlenerek önceki aylarda oluşan ücret farklarının ödenmesi talebi hakkında.

2017-12415 Engellilik nedeniyle görev yeri değişikliği talebi hakkında

2017-13129 Başvuranın 5620 sayılı Kanun kapsamındaki tayin talebinin gerçekleştirilmesi hakkında

2017-14737 Başvuranın, taşınmazının yol bağlantısının sağlanması ya da kamulaştırılması talebi hakkında

2017-14788 Protokol yürürlükteyken göreve başlayan şikayetçiye promosyon ödenmesi talebi hakkında

2018-15 Staj Ücretinin Ödenmesi Hakkında

2018-168 Başvuranın yaşlılık aylığı bağlanması talebi hakkında

2017-6491 Başvuranın mâliki olduğu arsanın da içinde bulunduğu alana ait revizyon plan lejantı ve notlarının, bilgi edinme hakkı kapsamında tarafına verilmesi talebi hakkında

2017-7010 İmar planlarının iptali talebi hakkında

2017-11157 Yeminli Mali Müşavirlik Sınav sonucuna itiraz hakkında

2017-11196 Başvuranın, araştırma görevlisi alım sınavı sonucunda asilden kazanmasına rağmen gerekçe gösterilmeksizin atamasının yapılmaması ve yerine yedek adayın atanmasına itirazı hakkında

2017-11219 Başvuranın, performans değerlendirme puanının yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin

2017-11323 2629 sayılı Kanunda uçuş teknisyenleri lehine bir düzenleme yapılması talebi hakkında

2017-11502 Başvuranın bilgi edinme talebi hakkında

2017-11592 Başvuranın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde başarılı olduğu derslerin Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gördüğü derslerin yerine sayılarak muafiyet

2017-11679 Başvuranın, aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla eşinin tayininin yapılması talebi hakkında

2017-11611 İngiltere’de çalışmaya devam eden başvuranın, Türkiye’de geçen hizmetleri esas alınarak kendisine aylık bağlanması talebi hakkında

2017-11683 Semt pazarının yerinin değiştirilmesi talebi hakkında

2017-11867 Başvuranın emekli aylığının hizmet birleştirmesi yapılmadan bağlanması talebi hakkında

2017-12290 Başvuranın işten ayrılış tarihinin düzeltilmesi ve eksik ödenen sigorta priminin ödenmesi talebi hakkında

2017-12735 Başvuranın, kamulaştırmasız el atma kaynaklı alacağının ödenmesi ve kaldırım imalatının yapılması talebi hakkında

2017-13385 Araştırma görevlisi olarak naklen atanma talebi hakkında.

2017-12924 Başvuranın malik olmadığı döneme ait tahakkuk ettirilen yol harcamalarına katılma payının iptal edilmesi talebi hakkında

2017-11992 Başvuranın; İstanbul ilinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla uğradığı zararın karşılanması ve Büyükbağlar Deresinin ıslah edilmesi talebi hakkında

2017-13593 Başvuranın, hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumundan, ailesinin ikamet ettiği il veya yakın bir ildeki ceza infaz kurumunda nakil talebi hakkında

2017-12813 Başvuranın, mezun olduktan sonra kendisine bildirilen borç sebebiyle diplomasını alamamasından doğan mağduriyetin giderilmesi talebi hk.

2017-11532 Başvuranın, astsubay sınıf okulunda geçen sürelerine ilişkin ve ödemiş olduğu tutarın iade edilmesi talebi hakkında

2017-679 Yaptırılan fazla çalışma karşılığında ücret ödenmesi ya da izin verilmesi talebi

2017-1036 Şikayetçinin, kiracısı olduğu evin çatısında bulunan baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin talebi hakkında

2017-8674 Başvuranın depozito bedelinin geri ödenmesi talebi hakkında

2017-8755 Başvuranın geçici görevinin sonlandırılması, alabileceği harcırah varsa ödenmesi ve ilçe müdürlüklerinde yaşanan kadro sorununun çözülmesi talebi hakkında

2017-8806 Beşiktaş Belediyesi Takdir Komisyonu Başkanlığı tarafından tesis edilen Takdir Komisyonu Kararı hakkında

2017-8915 Rehber öğretmenlerin, yükseköğretime yönlendirme ve tercihle ilgili iş ve işlemler için tatil dönemlerinde görevlendirilmesi hakkında

2017-8921 Başvuranın idare tarafından hesaplanan emlak vergisi ve vergi ziyaı cezalarının kaldırılması talebi hakkında

2017-8935 Başvuranın mahallesinde gerçekleşen heyelan sebebiyle uğradığı mağduriyetin giderilmesi talebi hakkında

2017-8975 Başvuranın sahibi ve mesul müdürü olduğu eczaneye ait faturadan yapılan kesintinin iptal edilmesi talebi hakkında

2017-8998 Başvuranın emlak vergisinden muaf tutulma talebi hakkında

2017-9518 Başvuranın GBT kaydının silinmesi talebi hakkında

2017-9808 Milli Eğitim Bakanlığı birimleri ile bağlı okullardan erişim sağlanamayan internet sitesi hakkında

2017-9854 Başvuranın ihya tutarının iadesi talebi hakkında

2017-9860 Başvuranın, kira yardımının iadesi işleminin iptali talebi hakkında

2017-9914 Başvuranın hakkında askeri öğrenci olamayacağı şeklinde olumsuz düzenlenen sağlık raporuna itirazı hakkında

2017-9997 İkinci kez yeterlik sınavı hakkı verilmesi talebi hakkında

2017-10297 Başvuranın, kira yardımı ödenmesi talebi hakkında

2017-10399 Tapu harcının iadesi istemine ilişkin

2017-10458 Başvuranın, Bolaman Çayı yatağına büz koyulması suretiyle yol geçişi sağlama amaçlı kurulmuş olan yapının kaldırılması talebi hakkında

2017-10480 Başvuranın yüksek lisans programına kabul edilmemesi hakkında

2017-10554 Engelli memurlara tanınan yer değiştirme hakkına öncelik tanınarak nakil talebinin kabul edilmesi talebi hakkında

2017-10571 Geçici görev harcırahı ödenmesi talebi hakkında

2017-10608 Başvuranın sınavsız olarak teknisyen unvanlı kadroya atamasının yapılması talebi hakkında

2017-10813 Ücretli öğretmenlik hizmeti tespiti hakkında

2017-10845 Kesilen bursun yeniden bağlanması talebi hakkında

2017-10848 GSS prim borçları ve genel sağlık sigortası tescilinin iptali talebi hakkında

2017-10952 Başvuranın, maliki olduğu taşınmazın kamulaştırılması ya da yeşil alan olmaktan çıkarılması talebi hakkında

2017-11004 Başvuranın aracında meydana gelen hasar ile birlikte değer kaybının da tarafına ödenmesi talebi hakkında

2017-11146 TOKİ konut alıcısı olan başvuranın, indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanması hakkında

2017-11149 Başvuranın, öğrenci olduğu döneme ilişkin borç çıkarılan yetim aylığı tutarının iade edilmesi hakkında

2017-11165 4046 sayılı Kanun kapsamında nakle tabi personel olarak bildirilme talebi hk.

2017-11278 Başvuranın Noterce tahsil edilen yazı ücretinin iadesi talebi hakkında

2017-11339 Sel felaketinde yaşanan mağduriyet hakkında

2017-11417 Başvuranın kamulaştırmasız el atma dolayısıyla tazminat talebi hakkında

2017-11494 Başvuranın ısı tüketim bedeline uygulanan düzeltmenin kaldırılması talebi hakkında

2017-11640 Başvuranın eşinin tayininin yapılması talebi hakkında

2017-11797 Başvuranın, Ziraat Odası üyeliğinin sonlandırılması ve aidat borcunun silinmesi talebi hakkında

2017-11863 Başvuranın, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebi hakkında

2017-11887 Vergi borçlarının silinmesi talebi hakkında

2017-11917 Emekli ikramiyesi hakkında

2017-11977 Başvuranın Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kabulü talebi hakkında

2017-12049 Başvuranın, kira yardımı ödenmesi talebi hakkında

2017-12517 Başvuranın, hükümlü bulunduğu kurumdan nakil talebi ve hakkında uygulanan infaz rejiminin iyileştirilmesi talebi hakkında

2017-12926 Başvuranın, cezasının infazı için hükümlü olduğu kurumdan transfer talebi hakkında

2017-13241 Emekli maaşı ödemesinin gecikmesi hususunda

2017-13346 Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat davası sonucunda Mahkemece hükmedilen bedelin ödenmesi hakkında

2017-13596 Başvuranın görev yerinin değiştirilmesi ve geçici görev yolluğunun ödenmesi talebi hakkında

2017-14440 Araca verilen zararın karşılanması talebi hakkında

2017-14517 Tescil işlemleri hakkında

2017-15120 Başvuranın, evinin yıkılmaması için imar planındaki yolun yerinin değiştirilmesine ilişkin talebi hakkında

2017-15336 Prim fark ücretinin ve gecikme zammının iptali talebi hakkında

2017-15434 Tedavi giderlerinin tahsili hakkında

2017-17230 Başvuranın geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmemesi hakkında

2017-17300 İmam-hatip olarak görev yapan başvuranın ödediği ecrimisil bedelinin iade edilmesi talebi hakkında

2018-95 Başvuranın, uzlaştırmacılık sınavına girme talebi hakkında

2018-892 Refakat ücretinin ödenmesi talebi hakkında

 

2017 yılı kararları

2017-1293 Çocuk Tesliminde Hak İhlallerinin Önlenmesi

2017-5565 Başvuranın Hakkında Düzenlenen Ecrimisil İhbarnamesindeki Tutarın İptal Edilmesi Talebi Hakkında

2017-3207 – Başvuranın Belirli Bir Kişiyi Tanımlar Nitelikte Olduğundan Bahisle Akademik İlanın İptal Edilmesi Talebi Hakkında

2016-4880 – Başvuranın İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Doktora Programına Kaydının Yapılması Talebine İlişkin

2017-780 – Başvurana Tahakkuk Ettirilen Asfalt Katılım Payının İptal Edilmesine İlişkin

2017-2280 – Ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisinin İadesine İlişkin

2017-1394 – Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında

2017-1526 – Denklik İşlemlerinde Yapılan Seviye Tespit Sınavı Aşamaları Hakkında

2017-1582 – Kesin Kabul Teminat İadesine İlişkin

2017-1626 – Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Şartları Hakkında

2017-1645 – Kendisine Yazılan İkaz Yazısının İptaline İlişkin

2017-1786 – Promosyon Ödenmesi Talebi Hakkında

2017-1577 – Meslek Odası Aidat İptaline İlişkin

2017-1440 – Promosyon Ödenmesi Talebi Hakkında

2016-5398-Başvuran-Hakkında-Tahakkuk-Ettirilen-Borcun-İptali-Hakkında-1

2017-3313 – Kira Yardımı Talebi Hakkında

2016-3237-Engellilik-Durumuna-Bağlı-Yer-Değişikliği-Hususunun-Konuyla-İlgili-Mevzuatta-Açık-Bir-Şekilde-Düzenlenerek-Kurumdaki-Engelli-Personelin-Mağduriyetinin-Giderilmesi-Hakkında

2017-1818 – Toki Aidatlarına İlişkin

2017-1827 – Mahkeme Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi Talebine İlişkin

2017-2427 – Reçete Bedelinin İadesine İlişkin

2017-3422 – Trafik Cezasına İtiraza Değişik İş Sayısı Verilmesi Hakkında

2017-1157 – Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Oluşan Mağduriyetinin Giderilmesi Hakkında

2017-384-İşitme-Engelliye-Uygun-Eğitim-Yapılması-Hakkında

2017-1367 – Evde Bakım Ücretine İlişkin

2017-1790 – İşçi Olarak Çalışılan Sürenin Emekli İkramiyesi Ödemesinde Sayılması

2017-622-Olağanüstü-Hal-Boyunca-Merkezi-Yerleştirme-İle-Kazandığı-Haklarının-Saklı-Tutulması-Hakkında

2017-1648 – Promosyon Ödenmesi Talebi Hakkında

2017-1790 – İşçi Olarak Çalışılan Sürenin Emekli İkramiyesi Ödemesinde Sayılması

2017-828 – Kesilen Bütünleşik Doktora Burslarının Taraflarına Ödenmesi Talebi Hakkında 2017-828 – Kesilen Bütünleşik Doktora Burslarının Taraflarına Ödenmesi Talebi Hakkında

2017-992-Engellilik-Nedeniyle-Kurumlararası-Geçiş-Talebine-İlişkin

2017-1738 – Taşınmazına Kamulaştırmasız El Atılması Hakkında

2017-2188 – Mahkeme Kararının Uygulanmasına İlişkin

2016-4990 – Ders İçeriklerinin İşitme Engellilere Uygun Hale Getirilmesi Talebi Hakkında

Kira-Yardımı-Talebi-Hakkında

2017-1197 – Fazla Mesai Nedeniyle Hak Edildiği İddia Edilen İzinlerin Kullandırılması Hakkında

2017-479 – Denklik İşlemine İlişkin Seviye Tespit Sınavı Aşamaları Hakkında

2017-428 – Eksik ve Geç Ödenen Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenmesine İlişkin

2017-1548 – Sınavın Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında

2017-383 – Tayin Talebine İlişkin

2017-263- Yer Değiştirme İşleminin İptali Hakkında

2017-123 – BAĞ-KUR Prim Ödeme Sürelerinin Geçerli Sayılması Talebi Hakkında

2017-1432-Polis-Akademisi-Sürelerinin-Borçlanılması-Hakkında

2016-4874 – Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna NakledilmeSi Talebi Hakkında

2016-4874 – L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Nakledilmesi Hakkında

2017-39 – Hakkında Tutulan Suç Kaydının Silinmesi Talebi Hakkında

2017-50 – Verilen İhtar Puanı Cezasının İptali Hakkında

2016-5045 – Avukatlık Staj Ücretinin İadesi Hakkında

2016-5618 – Parselde Bulunan Hissesinin Kamulaştırılması Hakkında

2016-5684 – Yıllık İzin Hesabında Adalet Bakanlığında Geçen Hizmet Süresinin Dikkate Alınması Talebi

2017-528 – Hakkında Verilen Disiplin Cezasının Geri Alınması Talebine İlişkin

2016-5392 -Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Görevlendirilme Talebi Hakkında

2016-5615 – SGK Tarafından Yapılan Kesintinin İadesi Talebi Hakkında

2017-80 – Mahkeme Kararının Uygulanarak Lehine Hükmedilen Tazminat Tutarının Ödenmesi Talebi Hakkında

2017-4346 – Koltuk Değneği ile Girildiği İçin Geçersiz Sayılan Sınavın Geçerli Sayılması Talebi Hakkında

2016-5457 – ÖSYM Tarafından Gerçekleştirilen Sınavın Yeniden Değerlendirilmesi Talebi Hakkında

2017-503 – 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Yıkım Kararının Uygulanması Talebi Hakkında

2016-4903 – Malulen Emekli Olma Talebi Hakkında

2017-714 – Başvuranın İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintinin İade Edilmesi Talebi Hakkında

2016-1653 – Engelli Araçlarında Meydana Gelen Hasar Sonucu Ödemekle Mükellef Olduğu Tazminatlardan ÖTV Bedeli Kesintisi Yapılmaması Hakkında

2016-4919 – KPSS Puanının Hesaplanmamasına İtiraz Hakkında

2016-4979 – İşçilerinin Mazeret İzni Kullandığı Dönem İçin KYK Tarafından Kesilen Ceza ve Eksik Çalışma Bedellerinin Taraflarına İade Edilmesi Hakkında

2016-5202 – Silah Taşıma Ruhsatı Taşıma Talebinin İdare Tarafından Reddedilmesi Hakkında

2016-5687 – İlgili İdareler Tarafından, Trafik Güvenliği ve Denetimine İlişkin Gerekli Tedbirlerin Alınması Hakkında

2016-5006 – Yaptıkları Mesleki Beceri Eğitiminin Karşılığı Olan Ücretin Hastane Yönetimi Tarafından Ödenmesini Hakkında

2016-5570 – Eş Durumundan Tayin Talebi Hakkında

2016-4999 – Sözleşmeli Personel Alım İlanına İlişkin İtiraz Hakkında

2016-3075 – Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Vatandaşlar Tarafından Bilgi Alma Amaçlı Yapılan Telefon Aramalarına Cevap Verilmesi Hususunda Uyarılması Talebi Hakkın

2016-4180 – Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Görev Yaparken Tarafına Mobbing Uygulanarak Mağdur Edildiği İddiasıyla Mobbingin Varlığının Tespiti Talebi Hakkında

2016-4835 -Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Vatandaşlar Tarafından Bilgi Alma Amaçlı Yapılan Telefon Aramalarına Cevap Verilmesi Hususunda Uyarılması Talebi Hakkında

2017-2171 – ÖSYM Tarafından Belirlenen 15 Dakika Kuralına Göre Geç Kaldıkları Gerekçesiyle Adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavına Alınmaması Hakkında

2016-5277 – Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Başarılı Sayılan Başvuranın Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Boşalan Şef Kadrosuna Atanma Talebi Hakkında

2016-4260 – Naklen Atama İşleminin İptali Talebine İlişkin

2016-4666- Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Dikey Geçiş Sınavındaki Mağduriyetleri Hakkında

2016-2600- Akondroplazinin “Özür Oran Cetveli”nde Engel Oranı İle Yer Alması Talebine İlişkin

2016-4599 – Hakkında Verilen Disiplin Cezalarının İle Görev Yeri Değişikliği İşlemlerinin Kaldırılması Talebine İlişkin

2016-4675 – Geriye Dönük Aile Yardımı Ödeneğinin Ödenmesi Talebi Hakkında

2016-4321 – İptal edilen Atama İşleminin Kaldırılarak Başvuranın Atamasının Yapılması Hususunda

2017-1806 – Lehlerine Yargı Kararları Bulunan 4C Kapsamındaki Personelin Ek Ödemelerinin Yapılması Talebine İlişkin

2016-5017- Aday Memur Olan Başvuranın Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme Talebine İlişkin

2016-5517 – Görevde Yükselme Sözlü Sınavında Sorulan Alan Bilgisi Sorusu Hatalı Olduğundan Bahisle Başarı Puanı Değerlendirmesinin Yeniden Yapılması Talebine İlişkin

2016-5713 – Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Taşınmazın Tamamının Kamulaştırılması veya İmara Açılması İstemine İlişkin

2016-3793 – Maliye Bakanlığı Nezdinde Yapılan Müdür Yardımcılığı Sınavına İlişkin Başvurunun İdare Tarafından Reddedilmesi Neticesinde Oluşan Mağduriyetin Giderilmesi Talebine İlişkin

2016-3809 – Memuriyet Mahalli Dışında Hastalık Raporu Alan Başvuranın, Hakkında Verilen Kınama Cezasının İptali Talebine İlişkin

2016-1662 – Belediye Encümen Kararıyla Yıkımına Karar Verilen Kaçak Yapıların Yıkılması Talebine İlişkin

2016-3561 – Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmesi Talebinin Reddine İlişkin İdari İşlemin Geri Alınması Talebine İlişkin

2016-4452 – Naklen Atandığı Kurumun, Önceki Çalıştığı Yerde Promosyon Alması Nedeniyle Eksik Ödediği Promosyonun Tamamını Ödemesi Talebine İlişkin

2016-3186 – Hükümlü Başvuranın Öğrenim Kredi Borcunun Geri Ödenmesinin İptaline İlişkin

2016-2723 – Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kira Yardımından Yararlandırılması Hakkında

2016-3828 – Kira Yardımından Yararlandırılmamasına İlişkin İdari İşlemin İptal Edimesi Talebine İlişkin

2016-3251 – Süresi Dolan Hususi Damgalı Pasaportunun Yenilenmesi Hakkında

2016-1793 – Ders Muafiyetinin Sağlanması Hakkında

2016-1719 – İki Adet Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin Yapılan Sınavın İptal Edilerek Sınavın Yenilenmesi Hususunda

2016-3340 – Protokol Tarihinden Sonra Göreve Başlayan Başvurana, Göreve Başladığı Tarih İle Protokolün Geçerli Olduğu Son Tarih Arasında Hesaplanacak Promosyon Tutarının Ödenmesi Yönünde

2016-2508 – Başvuranın Ödenmesi Durdurulan Munzam Emekli Yardımının Ödenmesi ve Makul Sürede Mağduriyetinin Giderilmesi Hususunda

2016-2725 – İş Güvenliği Uzmanlığı Görevinin Sonlandırılması İşleminin Geri Alınması Ve Mağduriyetin Makul Sürede Giderilmesi İçin Yeni Bir İşlem Tesis Edilmesi Hususunda

2016-5663 – Polis Akademisinde Geçen Sürelerin Borçlandırılması Talebi

2017-3445 – Kira Yardımına İlişkin

2016-293 – Engelli ve Öğrenci Statüsünde Olan Şikâyetçinin, Her İki Statüye Bağlı Olarak Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Hakkından Aynı Anda Yararlanma Taleplerine İlişkin

2017-1577 – Meslek Odası Aidat İptaline İlişkin

Dışarıdan hizmet veren tedarikçi firma görevlilerinin  Türkiye genelindeki tatil köylerine girişlerinde nüfus cüzdanlarına  hizmet verilen süre boyunca el konulması nedeniyle yaşanılan sıkıntılar hakkında

2017-11509 Başvuranın tamamlamış olduğu eğitime ilişkin diplomasının düzenlenmesi talebi hakkında

 

2016 Yılı Kararları

 Dosya No: 2016/2118 – İtirazda Bulunduğu BEDK Tarafından Verilen Ret Kararının Kaldırılması Hakkında

 Dosya No: 2016/2644 – Yaşlılık Aylığının Ödenmesi Hakkında 

 Dosya No: 2016/2236 – Yetim Aylığının Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Talebi

 Dosya No: 2015/5756 Sokağa Çıkma Yasakları Hakkında Karar ARAPÇA

 Dosya No: 2015/5756 Sokağa Çıkma Yasakları Hakkında Karar KÜRTÇE

 Dosya No: 2016/737 Hak İhlallerinin Giderilmesine Yönelik Karar KÜRTÇE

 Dosya No: 2016/737 Hak İhlallerinin Giderilmesine Yönelik Karar ARAPÇA

 Dosya No: 2015/5629 Eğitim Hakkında Karar ARAPÇA

 Dosya No: 2016/1902 – Doğrudan Gelir Desteğinin Şarta Bağlanmasından Kaynaklanan Mağduriyetinin Giderilmesi

 Dosya No: 2016/2358 – Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/737 –  Hak İhlalerinin Giderilmesi ARAPÇA

 Dosya No: 2016/1863 – Engelli Adaylara Ek Süre Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1888 – Mezuniyet Sınavına Alınması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1590 – Kira Yardımı Alamaması Hakkında

 Dosya No: 2016/1685 – Tayin Talebinin Gerçekleştirilmesiyle İlgili

 Dosya No: 2016/1518 – Ek Ders Ücreti Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1766 – Kademe İlerlemesinin Yapılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/2130 – Boş Kalan Kadroların Yedek Liste Oluşturularak Doldurulması Talebi

 Dosya No: 2016/1886 – Uygulanan İdari Para Cezasının İptali Hakkında

 Dosya No: 2016/719 – Türk Vatandaşlığına Geçtikten Sonra Ödemeye Devam Ettiği Harçların İadesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1673 – Geçici Görevlendirme İşleminin İptal Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5364 – Tekerlekli Sandalye İle Evinden Çıktıktan Sonra Sokağa Erişiminin Kolaylaştırılması Hakkında

Dosya No: 2015/5543 – Tazminatın Kendisine Ödenmesi Talebi

 Dosya No: 2016/1413 – Milli Kütüphaneden Yararlanma Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1899 – Bahar Dönemi Ders Kayıtlarının Yapılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/107 – Ceza İnfaz Kurumlarından Birisine Naklinin Sağlanmasıyla İlgili

 Dosya No: 2016/1517 – Promosyon Ücreti Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1348 – Yetim Aylığının Bağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1624 – İhtar Puanı Cezasının İptali Hakkında

 Dosya No: 2016/1523 – Otobüs Hattının Güzergah Değişikliği İşleminin İptal Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1533 – Arazi Uzerindeki Kullanımın Fazla Ucretlendirilmesi Hakkında 

 Dosya No: 2016/626 – Program Suresinin Dıkkate Alınmasını ve Yaptığı Ödemenin İadesine İlişkin Karar

 Dosya No: 2016/1659 – Taksi Statüsünde Çalışma Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1669 – Kendisinin Yeniden Sınava Tabi Tutulmasıyla İlgili

 Dosya No: 2016/1476 – Kullanılan Demirin Nakliye Bedellerinin İdare Tarafından Ödenmesi Talebi

 Dosya No: 2016/1485 – İhtar Ceza Puanının İptal Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1375 – Sıfır Oranlı Vergi Uygulamasına Devam Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5629 – Çocukların Eğitim Hakkının Engellendiği İddiası Hakkında

 Dosya No: 2016/1432 – Emekli Uzman Jandarmaların Sosyal Tesislerden Yararlanmaları Konusunda Menfaat Haklarının İhlal Edildiği Hakkında

 Dosya No: 2016/1252 – Dağıtım Tesis Bedelinin Mahsuplaşma Yoluyla Ödenmesini İçeren Taleplerinin Reddedilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/102 – Engelliler Arasında Eşitsizlik Oluştuğunu İddia Etmekte Olup, Oluşan Eşitsizliğin Giderilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/521 – Yaptığı Masrafların Tarafına Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1360 – Vergi İnceleme Ve İhbar İkramiyesi Raporlarının Tarafına Tebliğ Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1358 – İhraz Ettiği Ünvana Ait Kadroya Atanma Talebinin İdare Tarafından Reddi Hakkında

 Dosya No:  2016/1234 – Şikâyetçinin Yüksek Tansiyon Hastalığı Dikkate Alınmadan Ve Onayı Alınmadan Operasyon Yapıldığı İddiası Hakkında

 Dosya No:  2016/1212 – Tahakkuk Ettirilen Yol Harcamalarına Katılım Payının Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No:  2016/1087 – Bina Vergisi Mükellefi Sehven Ödediği Arsa Vergilerinin Mahsup Edilerek Emsal Konut Sahibi Komşularının Ödediği Tutarda Bina Vergisi Ödeme Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1119 –  Çöken Çatının Yeniden Yapılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/967 – Bireysel Emeklilik Birikimlerinden Mahsup Edilen Aidatın İade Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/679 – İşyerinde Psikolojik Bezdirme Yapıldığı Hakkında

 Dosya No: 2015/5160 – Şikâyetlerinin Gerçek Bilgilere Dayalı Raporlar İle Beraber Düzeltilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/737 – Hak İhlallerinin Giderilmesini Teminen Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/904 – Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/278 – İsmine Göre Düzenlenmiş Lise Diploması Yerine Güncel Nüfus Bilgilerine Göre Düzenlenmiş Yeni Bir Diploma Verilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4850 – Geriye Dönük Olarak Tahsil Edilen Emlak Vergilerinin İadesine İlişkin

 Dosya No: 2016/419 – Maaş Ödemelerinin KHK’ya Ekli Cetvele Göre Yapılması Hakkında

 Dosya No: 2016/94 – Verilen İdari Para Cezasının Kaldırılması Hakkında

 Dosya No: 2016/1209 – Sağlık Kurulu Raporu İçin Kendisinden Tahsil Edilen Ücretin İadesi Hakkında

 Dosya No: 2016/746 – Kira Yardımından Yararlandırılmamasına Yönelik İdare İşleminin İptal Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/815 – BEDK’in Vermiş Olduğu Ret Kararlarının Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/580 – Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinin  10. Maddesinin 2, 3 ve 4. Fıkralarının Yönetmelikten Çıkarılması Hakkında

 Dosya No: 2016/1364 – Yaptığı Zorunlu Askerlik Süresine İtibari Hizmet Süresinin Eklenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1053 – Ücretsiz Toplu Taşımayı Sağlayacak Bir Belge Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1060 – Kamu Zararına Sebebiyet Verdiği Gerekçesiyle Kendisine Gönderilen Ödeme Emrinin Durdurulması Hakkında

 Dosya No: 2016/62 – Arsa Değer Tespitinde Emlak Vergi Değerinin Baz Alınması Talebine İlişkin

 Dosya No: 2016/656 – İdari Para Cezasına Faiz Tahakkuk Ettirilmesi İşlemine İtiraz Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1114 – Tıbbi Teknologlara Ek Ödeme Katsayısının 0,75 Olarak Değiştirilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4519 – Stajından Sayılan Hizmet Süreleri Kapsamında Değerlendirilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/750 – Tapu Tahsis Belgesinin Dikkate Alınarak 400 m²’lik Alanın Adına Tescil Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/695 – İdareden Bilgi ve Belge Talebinin Reddedilmesine İlişkin Karar

 Dosya No: 2016/699 – Nöbet Ücreti Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/744 – Teknisyen Yardımcısı Kadrosunda İstihdam Edilen Personelin Görev Tanımına Uygun Olmayan Hizmetlerde Çalıştırıldıkları İddiası Hakkında

 Dosya No: 2016/949 – Fazla Tahsil Edilen Kısmın İadesi İstemine İlişkin Karar

 Dosya No: 2016/991 – 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Yararlandığı Serbest Otobüs Kartının Tarafına Verilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/954 – Başarılı Öğrenciler Listesine Girememesi Hakkında

 2016/825 – Kredi Almadan Önce Kesilen Bursunun Tekrar Bağlanması Hakkında

 Dosya No: 2016/817 – İkramiyelerinin Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/27 – Yersiz Ödenen Malullük Aylıklarının Geri İstenmesi Sonucu Oluşan Mağduriyetinin Giderilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/548 – Yabancı Dil Ödeneğinden Yararlandırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/178 – Yeniden Tebligat Yapılması Hakkında

 Dosya No: 2016/203 – Koruyucu Aile Olarak Baktıkları Çocuğun Evlatlık Olarak Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5496 – SUT’da Yer Alan Bir Kısım Düzenlemeler İle Engelliler Arasında Bir Sınıflandırma Yapıldığı İddiası Hakkında

 Dosya No: 2016/525 – Elektrik Faturası Bedelinin Artışına Neden Olduğu İddia Edilen DST Kaleminin Yasal Olmadığı Gerekçesi Hakkında

 Dosya No: 2016/592 – Maşından Yapılan Kesintinin Faiziyle Birlikte İadesi Hakkında

 Dosya N o: 2016/345 – Nöbet Ücretlerinin Ödenmesi Talebi

 Dosya No: 2016/772 – Sağlık Raporları İçin Öğrencilerden Ücret Alınmaması Talebi

 Dosya No: 2016/111 – İndirimli Bina Vergisinden Yararlandırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/544 – Sanatçı Borçlanması Hakkında

 Dosya No: 2016/9 – Yıkım Kararının Yerine Getirilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/486 – Bağlanan Öğrenim Kredisinin Bursa Dönüştürülmesi Talebi

 Dosya No: 2016/87 – Kan Almanın Laboratuvar Teknisyenin Görevi Olmadığına Hükmedilmesine Rağmen Bu Kararın Uygulanmadığıyla İlgili

 Dosya No: 2015/5221 – Doçentlik İçin Gerekli Merkezi Yabancı Dil Sınavında Başarılı Olma Şartını Yerine Getirmiş Sayılmaları Hakkında

 Dosya No: 2016/588 – Mobbing ve Haksız Uygulamaların Sonlandırılması Hakkında

 Dosya No: 2016/365 – Askeri Güvenlik Şerhi Bulunan Kamulaştırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/95 – Verilen Uyarı Yaptırımının Hukuka ve Hakkaniyete Aykırı Olduğunun Tespiti Hakkında

 Dosya No: 2015/5756 – Sokağa Çıkma Yasakları Hakkında

 Dosya No: 2016/351 – Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavına Katılımının Sağlanması Hakkında

 Dosya No: 2015/6106 – Gelir Testine ve Buna Bağlı Olarak Tahakkuk Eden Genel Sağlık Sigortası Prim Borcuna İtiraz Hakkında

 Dosya No: 2016/422 – Burs-Öğrenim Kredisi Bağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/54 – Bilgi ve Belgelerin Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Kendisine Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/623 – KPSS Önlisans Puan Türü Olan P93 Puana İlişkin Sonucun KPSS Lisans Sonucunda da Yer Alması Hakkında

 Dosya No: 2015/5669 – Kesilen Yaşlılık Aylığının Tekrar Bağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/383 – Eğitim Özrü Nedeniyle Naklen Atanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/791 – Yaşlılık Aylığı Bağlanılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/104 – UYAP Bilişim Sistemi İdari Yargı Alt Modülünde Bulunan Muhakeme Yeteneği Gerektirmeyen İşlerin Kâtip Ekranına Aktarılması Hakkında

 Dosya No: 2016/237 – Tezsiz Yüksek Lisans Programında Almış Olduğu Bazı Derslerin, Tezli Yüksek Lisans Programı Derslerine Sayılması Hakkında

 Dosya No: 2015/5861 – Binanın Mahallinde, Objektif Olarak İncelenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5898 – İsminin Listede Yer Alamamasından Doğan Mağduriyetin Giderilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5199 – Arsanın İmara Açılması Hakkında

 Dosya No: 2016/738 – Ek Ödemenin Yapılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/795 – Atama İşleminin İptal Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/787 – Mülakat Sınavının Yeniden Değerlendirilerek Sınavda Başarılı Sayılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5989 –  Binadaki Kaçak Yapının En Kısa Sürede Yıkılmasının Sağlanması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2015/5817 – Emeklilik İşlemlerinin Yapılması Hakkında

 Dosya No: 2015/5896 – Maddi Haklarının Tarafına Ödenmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/326 – İlave Ek Tazminat Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/148 – Eski Tarihli Veraset İlamı İle İşlem Yapılması Nedeniyle Uğradığı Maddi Zararın Tazmini Hakkında

 Dosya No: 2015/6050 – Formasyon Derslerinin Doktora Öğrencileri İçin Zorunlu Tutulması Uygulamasının Kaldırılması ile İlgili

 Dosya No: 2015/5976 – Yetki Belge Numarası İşlemleri Kapsamında Tahsil Edilen Ödemenin İadesi Talebi

 Dosya No: 2015/5868 – Yatırmış Olduğu Depozitonun İadesi Ve Yurda Yeniden Yerleşmesinin Sağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/532 – Promosyon Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5001 – Su Sayaçlarının Doğru Ölçüm Yapıp Yapmadığına İlişkin Kontrol Mekanizmasının İşlemediği Hakkında

 Dosya No: 2015/5174 – Özel Okula Gitmeye Hak Kazanan Kızının Kriterleri Sağlamasına Rağmen Destek Alamadığı İddiası Hakkında

 Dosya No: 2015/5571 – Boşanma Kararı Sonrası Çocuklar İle Kişisel İlişki Tesisinde Yaşanılan Sorunların Çözümü Hususunda Gerekli Yasal Düzenlemelerin Yapılması Hakkında 

 Dosya No: 2016/194 – Yol Masrafının Tarafına Ödenmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/665 – Başka Bir İle Tayin İsteğinin Kabul Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5768 – Maaşından Döner Sermaye Kesintisi Yapılmaması Hakkında

 Dosya No: 2015/5409 – Eksik Ödenmiş Olan Maaşların Farklarının Tarafına Ödenmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5903 – Ödemiş Olduğu Öğretim Ücreti ve Katkı Payının İadesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5607 – Katılamadığı Bütünleme Sınavları İçin Mazeret Sınavı Hakkı Tanınması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5736 – Ego Otobüsleri ve Metro Turnikelerinden Geçiş Yaparken 65 Yaş Anonsunun Yapılmaması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/483 – Yurtdışında Yüksek Eğitimine Katılma Amacıyla Yaptığı Başvurusunun İdarece Reddedilmesi İşleminin İptal Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5714 – Parantez İçi Unvan Uygulamasının Kaldırılmasına Yönelik Gerekli Düzenlemelerin Yapılması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2015/5518 – Taşınmazların İadesi veya Değer Artışı Sebebiyle Yoksun Kalınan Bedelin Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5537 – Hakkında Tesis Edilen İdari Para Cezasının Kaldırılması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2015/5862 – Karşılıklı Gelip Giden Bir Belediye Otobüs Hattı Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5801 – Eski Görevine Yeniden Atanması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2016/89 – Tuttuğu İcap Nöbet Ücretlerinin Eksik Ödenen Kısmın Geriye Dönük Hesaplanarak Tarafına Ödenmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5738 – Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4754 – Konut Alanı Yapılanma Koşullarının E:0,40’dan E:1,20’ye Çıkartılması Talebinin Reddine Dair İşlemin İptali Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5411 – Maliki Olduğu Taşınmaz Malın Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine Resen İşlenen Belirtmenin Kaldırılmasını Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5913 – TÜBİTAK’ın Desteklemesinden Yararlandırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5623 – Doktora Programına Kesin Kayıt Olan Şikayetçinin Kaydının Silinmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/331 – İş Bitirme Belgesinin Tarafına Verilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/69 – Borçlandığı Askerlik Hizmetinin İş Sonu Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Talebi Hakkında

Dosya No: 2015/6140 – Dere Yatağına Dikmiş Olduğu Kavak Ağaçları Üzerinde Tasarrufta Bulunma Hakkının Kendisine  Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5047 – Diploma Denkliği İçin Hazırlanan Seviye Tespit Sınavlarında Kılavuza ve Yönetmeliğe Aykırı Soruların İptal Edilmesi ve Sınav Soru ve Cevaplarının Erişimine Açılması Talebine İlişkin Karar

 Dosya No: 2015/5459 – Adına Kesilmiş Olan Cezanın İptal Edilmesi Talebine İlişkin

 Dosya No: 2015/5654 – Ürün Denetmeni Olabilmek İçin Tez Yazma Ve Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70 Puan Alma Şartının Değişmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5814 – Kamu Borcunu Zamanında Ödemeyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın İşlemlerinin Hukuka ve Hakkaniyete Aykırılığının Tespitiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/5404 – Üst Öğrenim Düzeyinde Mezuniyete Sahip Adaylara Alt Öğrenim Düzeyindeki KPSS Kadrolarına Tercih Hakkı Tanınması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2015/5715 – Hakkında Uygulanan İhtar Puanı Cezasının İptal Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5538 – Katılamadığı Sınav Ücretinin Tarafına İade Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5279 – Su Kapama Açma Bedelinin İadesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/494 – Kendisine Ait İşletme Hakkında Düzenlenen İdari Para Cezasının Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5549 – Kendisine Bedel Tespit Komisyonu Üyeliği Görevlendirmesi Yapanlar Hakkında Soruşturma Açılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5458 – Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5163 – Arazisinin Kadastro Haritasına Alınması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/520 – 30 Yıldan Fazla Hizmet Süreleri İçin Emekli İkramiyesi Ödenmesi Talepleri Hakkında

 Dosya No: 2015/5724 – Yıllık İzninin 30 Gün Üzerinden Hesaplanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/3986 – Önlisans Diploması Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No:2015/5347 – Görevde Yükselme Sınavı Açılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5178 – Komisyon Üyeliğinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Son Verildiğini Belirterek Tekrar Komisyon Üyeliğine İadesi Yönünde Karar Verilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4369 – Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansının İdarece Kendisine Verilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4707 – Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde Yer Alan Mühendislik Zam ve Tazminatlarının Tarafına Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5165 – Almış Olduğu Sınav Puanın İptal Edilerek Yeni Puanının Belirlenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No:2015/5307 – Hakkında Uygulanan Disiplin Cezasının Özlük Dosyasından Silinmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5135 – Cevap Anahtarının Yeniden Değerlendirilmesi ve İlgili Derslerden Aldığı Puanların Arttırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4978 – Bursluluk Sınavını Kazanmasına Rağmen İdarece Kendisine Bursunun Ödenmediğini İddia Ederek Bursun Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4274 – Çerçeve Programı Kapsamında Hazırlamış Olduğu Araştırma Projesi Kapsamında Elde Etmiş Olduğu Gelirden Yapılmış Olan Gelir Vergisi Kesintisinin Tarafına İadesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5563 – Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında İmza Tarihinden Öncesi İçin İşçilere Uygulanan İlk Altı Aylık Zammın Maaşına Yansıtılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5745 – İdarenin Hakkında 657 Sayılı Kanunun 68B Maddesi Uygulamasını Gerçekleştirmemesine İlişkin İşlemin İptali Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4944 – Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmesi Talebinin Reddine İlişkin İdari İşlemin Geri Alınması Hakkında

 Dosya No: 2015/5451 – Özel Ağaçlandırma Sahasının Adına Tahsis Edilmesi veya Muadil Saha Verilmesi ve Zararının Giderilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4690 – Öğretmen Ataması Yapılması Sonucu Alan Şefliği Görevinin Sonlandırılması İşleminin İptal Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4974 – Bilgi Edinme Talebinin Karşılanması Hakkında

 Dosya No:2015/4950 – Prim Borcu Sorumluluğunun 5510 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi Kapsamında Sonlandırılması Talepli Karar

 Dosya No: 2015/3926 – Elektrik Faturasından Kesilen TRT Paylarının İptalini ve Tarafına İadesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4494 – Torunu İçin Almakta Olduğu Yardımın Kesilmesi Sonucunda Mağdur Olduğunu Bu Nedenle Yardımın Tekrar Yapılması Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4743 – Sanatçı Borçlanması Müracaatında Bulunan Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin Kabul Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4906 – Aynı Anda İki Lisans Programına Kayıt Hakkı Tanınması Talebiyle İlgi Karar

 Dosya No: 2015/4926 – Hakkında Verilen Disiplin Cezasına Konu Suçlamaların Hukuka Aykırı Olduğu İddiası ve Mağduriyetinin Giderilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/5132 – Sınav Notuna İtiraz Hakkında

 Dosya No: 2015/3341 – İdarece Hasta Alt Bezine İlişkin Bedelin Eksik Yapıldığı İddiası Hakkında

 Dosya No: 2015/5175 – Çocuk Parkının Yıkılıp Yerine Dernek, Federasyon Gibi Kuruluşlara Ait Yerlerin Oyun Parklarının Yıkılarak Yapılmaması Hakkında

 Dosya No: 2015/4938 – Hakkında Tesis Edilen Disiplin Cezasına Konu Suçlamaların Hukuka Aykırı Olduğunu İddiasıyla İlgili Karar

 Dosya No: 2015/5012 – Aftan Yararlanarak Üniversiteye Kayıt Yaptırması Üzerine Okuduğu Üniversitenin Bulunduğu Yere Nakledilmesi Yönündeki Talebinin Reddedilmesi Hakkında

2015/4800 – Yapılan Atamasının Geri Alınması Hakkında

 Dosya No: 2015/5154 – Öğrenci Affı Başvurularındaki Süre Kısıtlamasını Kaldırılması ve Önceki Üniversitesine Öğrenci Affı Kapsamında Dönüşünün Kabul Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/3393 – Evlerinde Oluşan Hasarın, Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklandığının Tespitinin Yapılarak Mağduriyetinin Giderilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4813 – Huzur Hakkı Ödemelerinden Asli Üye Sıfatını Haiz Olmayan Şahsına Ödeme Yapılmadığı Bu Nedenle Uygulamanın Değiştirilmesinin Sağlanması Talebi

 Dosya No: 2015/2173- Geliştirme Ödeneği Miktarının Adil Dağıtımı Hakkında

 Dosya No: 2015/1929 – İntibak Alacaklarının Tarafına Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/6002 – Kullanamadığı Lojman Süresi Boyunca Tarafına Kira Ödemesi Yapılması veya İade Ettiği Lojmana Yapmış Olduğu Masrafın Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4954 – Hakkında Düzenlenen Tahkikak Bilgi Notunda Yer Alan Bazı Bölümlerin Çıkarılması veya Değiştirilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4793 – Emekli Üyelere Daha Fazla Kredi Limiti Sağlanması Yolunda Bir Çalışma Yapılması Ve Mevcut Kredi Limiti Belirleme Formülünün Değiştirilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4912 – Tapu İşlemlerinde Yapılan Usulsüzlük İddiası Nedeniyle Ödenmek Zorunda Kalınan Bedelin Tarafına İadesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4788 – Ödemiş Olduğu Emlak Vergilerinin İade Edilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin İptal Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4794 – Lojmanın Kendisine Tekrar Tahsis Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4556 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4165 – Emeklilik Maaşının Düşük Olduğunu İddia Ederek Yasal Mevzuatın İncelenerek Mağduriyetinin Giderilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4979 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yer Alan Refakat İznine Dair Sürenin Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4838 – Emniyet Müdürlüğüne Atanmasına İlişkin İşlemin Geri Alınması Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4986 – Kendisine Kurasız Olarak Yeni Bir Yer Verilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4699 – Açmış Olduğu Dava Neticesinde Davanın Kabul Edildiğini, Kararın Uygulanmadığını Belirterek Uğramış Olduğu Manevi Zararın Karşılanması Talepli Karar

 Dosya No:2015/4530 – İl İçi Atama Listesinde İsminin Bulunduğunu Listenin Güncellenmesi ile Adının Listeden Çıkarıldığını İddia Ederek Atamasının Yeniden Yapılması Talebi Hakkında  Dosya No:2015/4709 – Sınavının Geçersiz Sayılması İşleminin İptali ve Sınav Sonucunun Yeniden Değerlendirilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No:2015/4615 – Silah Bulundurma Ruhsatının Yenilenmesi Hakkında

Dosya No: 2015/4240 – İptal Edilen Simit Satma İzninin Aynı Adreste Yeniden Verilmesi Talebi Hakkında

Dosya No: 2015/4600 – Bina Yapım İşinin Tamamlanması İçin Ek Süre Talebinin Uygun Bulunması Hakkında

 Dosya No: 2015/3077 – İdarenin Hatalı Bilgilendirmesi Sonucu Zamanında Emekli Edilmemesi Nedeniyle Ödenmeyen Aylıkların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4570 – Seçim Sonrası Görevine Dönen Şikayetçinin Mali Ve Sosyal Haklar Bakımından Önceden Tabi Olduğu Mevzuatttan Faydalandırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4493 – İzinsiz İşe Gelmediği Gerekçesiyle Verilen İhtar Puanı Cezasının İptal Edilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4257 – Geçici Görev Yolluğu Avansının Yasal Süresi İçinde Mahsup Edilmemesi Nedeniyle Çıkarılan Borca İtiraz Hakkında

 Dosya No: 2015/4700 – Hakkında Uygulanan Disiplin Cezalarının İptal Edilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4730 – Görev Tanımına Uygun Görevlendirmenin Yapılması Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4723 – Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçlarının Çan Eğrisi Yöntemi İle Tekrar Hesaplanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4478 – İptal Edilen Görevden Uzaklaştırma Tedbirine İlişkin Bilgi ve Kayıtların Özlük Dosyasından ve Personel Bilgi Sisteminden Silinmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/2397 – Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Çalışmalarının Derece ve Kademesinde Dikkate Alınması ve Emekli Aylığının Düzeltilmesi İstemi Hakkında

 Dosya No: 2015/4559 – Aylıksız İzin Talebinin Reddedilmesiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4368 – Geçici Olarak Görev Yaptığı Sürenin İkinci Bölgede Geçen Hizmet Süresi Hesabına Dahil Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/26 – Görev Yaptığı Dönemlere İlişkin Sigortalılığın Sağlanması Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/3425 – Hak Sahipliğinden Feragat Etmek Suretiyle Taahhütlerinden Vazgeçip, Afet Konuttan Dolayı Çıkartılan Borçların Faiziyle Birlikte İptal Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4123 – Kurumlar Arası Nakil Talebine Muvafakat Verilmemesiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4226 – Hakkında Verilen Disiplin Cezasının Hukuksuz Olduğu ve Uygulanan Mobbingin Son Bulması Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4156 – Aile Birliğinin Sağlanması İçin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/3990 – Disiplin Cezasının İptal Talebi Hakkında

2015 Yılı Kararları

 Dosya No: 2015/ 3760 – Teminat ve Cezai Şart ile İlgili Ret Kararı

 Dosya No: 2013/473 – Gayrimüslim Din Adamlarına Maaş Bağlanması Kararı

  Dosya No: 2015/3685 – Üst Kurul Üyeleri, Yöneticiler ve Bütün Çalışanların Katılacağı Bir Toplantı Yapılması Talebiyle İlgili Verilen Ret Kararı

 Dosya No: 2014/4340 – Sahibi Olduğu Hisse Senetlerine İlişkin Kaydileştirme İşlemine Dair Mevzuattan Doğan Hak Kayıplarının Tazmin Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/3022 – Hak Sahibi Olunan  Özel Ağaçlandırma Sahalarının İdarece Takdir Yetkisi Kullanılarak İptal Edilmesi Kararı

  Dosya No: 2015/1782 – Mahkeme Kararı Sonucunda Göreve İade Edilmeleri Nedeniyle Yoksun Kalınan Parasal Hakların Eksik Ödenmesi Kararı

  Dosya No: 2015/3980 – Tüketici Hakem Heyetlerinde Baro Temsilcisi Üye Olarak Görev Yapan Avukatlara, Her Toplantı Başına İş Yüküne Göre Ücret Ödenmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/3362 – Disiplin Cezasının İptal Edilmesi Talebi İle İlgili Karar

Dosya No: 2015/3450 – İmalat Mühendisliği Mezunlarının Diplomalarında Makine ve İmalat Mühendisliği Programı Mezunudur İbaresine Yer Verilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/3128 – Sınavda Eser İnceleme Aşamasında Başarısız Olan Şikayetçinin Tarafsız Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Talebiyle İlgili Karar

  Dosya No: 2015/9965 – Hakkında Yürütülen İdari Soruşturmaya İlişkin Evrak Örneğinin Kendisine Verilmemesine Dair İşlem Hakkındaki Başvurusu Üzerine Verilen İncelenemezlik Kararlarına İtiraz Kararı

 Dosya No: 2015/3576 – Öğrenci Yurdu Bünyesinde Bulunan Kantin İşletmesi İşletmeci Seçimi İşleminin İptali Talebiyle İlgili Karar

  Dosya No: 2014/4684 – Yapılaşma Hazırlıklarını Yerinde İncelemek Amacı İle Ziyarete Gelen Yöneticilerin Alana Alınmaması Nedeniyle İdarenin Hatalı Davrandığının Kabulü İle Uygulamanın Düzeltilmesi Talepli Karar

  Dosya No: 2015/3038 – Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi İle İlgili Karar

   Dosya No: 2015/4881 – Hastanede Muayene Yapılmaması İle İlgili Mağduriyetin Giderilmesi Talepli Karar

   Dosya No: 2015/3131 – Bağ-Kur Basamak İntibakının Eksik Yapılarak Emekli Edilmesi İddasıyla İlgili Karar

 Dosya No:2014/3841 -Türkiye Kalkınma Bankasından Temin Edilen Uzun Vadeli Yatırım Kredisine Banka Tarafından Uygulanan Erken Ödeme Komisyon Oranına İtiraz Hakkında Verilen Tavsiye Kararı

 Dosya No:2015/3031 – UYAP Kurum Portalı Kullanımının Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bakımından Ücretli Hale Getirilmesine İlişkin Olur Yazısının Hukuka Aykırı Olduğunun Tespiti Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No:2015/2608 – Türkçe Bilmeyen ve Okur Yazar Olmayan Tüm Seçmenlere Sağlıklı Şekilde Oy Kullanabilmeleri İçin Eğitici Çalışmalar Yapılması Talebiyle YSK’ya Verilen Tavsiye Kararı

 Dosya No: 2015/2427 – Şikayetçiye Tahakkuk Ettirilmiş Olan Tutardaki Yol Harcamalarına Katılma Payının İptal Edilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/2399 – Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsis Edilen Arsa İçin Daha Önce Tahsis için Ödemiş Olduğu Bedelin İadesi Sırasında Yapılan Haksız Kesintilerin Kendisine Ödenmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No:  2015/2403 – Nüfus Kütüğünü Bizzat İncelemesinin Sağlanması Talebiyle İlgili Karar

  Dosya No: 2015/2148 – HSYK Şikâyeti ile İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar

 Dosya No: 2015/1056 –Mali Hizmetler Uzmanları Arasında Özlük Olarak Farklılaştırmaya Gidilmesi Sonucunda Oluşan Mağduriyetin Giderilmesine İlişkin Tavsiye Kararı

 Dosya No: 2014/3076 – İnternet Üzerinden Yapılan Yayının Erişimin Engellenmesine İlişkin Mahkeme Kararın Uygulanması Talebi Hakkında Verilen Tavsiye Kararı

 Dosya No: 2015/1999 – ÖSYM Tarafından Düzenlenen İdari ve Adli Yargı Hakim Adaylığı Yarışma Sınavlarına İlişkin Olarak Talep Ettiği Bilgi Ve Belgelerin Kendisine Verilmesi Talebi Kararı

 Dosya No: 2015/383 – Askerlik Borçlanmasının ve Vekaleten Yürüttüğü Bir Takım Görevlerin Hizmet Belgesinde Yer Alması Talebi Kararı

 Dosya No: 2015/1514 – Resmi Gazetede Yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 Dosya No: 2015/1662 – Ön Lisans Programını Bitirmesi Nedeniyle Yetim Aylığının Kesilmesine Yapılan İtiraz Kararı

  Dosya No: 2015/73 – Merkez Teşkilattan Taşra Teşkilatına Görevlendirilmesine İlişkin İşlemin İptal Edilmesi Kararı

  Dosya No: 2014/5855 – ARFF Memurları Alımında Yer Alan Erkek Olma Şartının Kaldırılması Talebi

  Dosya No: 2014/896 – Kurum Personeline Ödenen Kar Payının İki Yıl Geçtikten Sonra Faizi ile Birlikte Kuruma Geri Ödenmesinin İptali Kararı 

  Dosya No: 2014/5630 – Kimliğinin Bir Yüzünde Soğuk Damga Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen Sınava İtiraz Kararı

  Dosya No: 2014/4266 – Harç Ücreti Yatırmaması Gerekirken Yatırmak Zorunda Kaldığı Harç Tutarının İade Edilmesi Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/1579 – Aile Hekimleri Arasında Eşit,  Adaletli ve Hakkaniyete Uygun Şekilde Dağıtılması Hususunda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması Talebi

  Dosya No: 2014/4718 – Mobing Mağduriyeti için Gerekli Soruşturma ve İşlemlerin Yapılması Talebi Kararı

  Dosya No: 2014-3991 – Kesinleşmemiş Mahkeme Kararı Gerekçe Gösterilerek Kendilerinden Ek Aylık Prim Hizmet Belgesi Talep Edilmesi Kararı

  Dosya No:  2014/3514 – Sanatçı Borçlanması İşleminde Uygulanan Prim Oranına İtiraz Kararı

 Dosya No:  2014/3134 – Eğitim Enstitüsünde Alınan Eğitimin Lisans Seviyesinde Kabul Edilmesi Talebi Kararı

 

2014 Yılı Kararları

  Dosya No:  2014/2392 – Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü 900 Koşulunun İptali Kararı

  Dosya No:  2014/3360 – Emlak Vergisinden Muaf Olma Kararı

  Dosya No:  2014/2832 – UYAP, Kişisel Verilerin Sistem Veri Tabanından Silinerek 3. Kişiler Tarafından Bu Verilere Erişimin Engellenmesi Kararı

  Dosya No:  2014/4011 – Kurul Üyeliğinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Sonlandırılması Nedeniyle Göreve İade Edilmesi Talebi Kararı

  Dosya No:  2013/171 – Polislerin Özlük Haklarının Düzeltilmesi Talebi Kararı

  Dosya No:  2014/3303 – Fazla Çalışma Ücretinin %50 Fazlasıyla Ödenmesi Talebi Kararı

   Dosya No:  2014/3246 – TSK Mehmetçik Vakfından Gelir Bağlanması Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/2881 – Kurum Tarafından Doğum Borçlanması İşleminin Kabul Edilip Daha Sonra İptal Edilmesine Yapılan İtiraz Kararı

  Dosya No: 2014/2810 – Geç Kalma Nedeniyle Verilen Uyarma Cezasının Yeniden Değerlendirilmesi  Kararı 

  Dosya No: 2014/2905 – Cami Minaresinde Bulunan Baz İstasyonunun Kaldırılması Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/3001 – Şartlı Bağış Olarak Hibe Edilen Eşya Bedelinin İade Edilmesi Kararı

 Dosya No: 2014/2753 – Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Aralıksız Devam Ettirilmesi Talebi Kararı

 Dosya No: 2014/3106 – Mevlana Değişim Programına Katılma Talebinin ‘Uygun Değildir’ Şerhi İle Onay Vermeme İşleminnin İptali Kararı

 Dosya No: 2014/2765 – Konuta Ait Yakıt Bedeline İtiraz

  Dosya No: 2014/774 – Güvenlik Soruşturması Olumsuz Değerlendirilerek İptal Edilen Atama İşleminin İadesi Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/4121 – Uygun Kadro Ünvanının Verilmesi Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/2473 – Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin 659 Sayılı KHK’ya İtiraz Kararı

   Dosya No: 2014/3164 – Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavları (TEOG) Kararı

   Dosya No: 01.2013/289 – TOKİ Ait Dairede İkamet Etmemesine Rağmen Bu Daireye Yüksek Tutarda Doğalgaz Faturası Geldiği İddiası Kararı

   Dosya No: 01.2013/637 – Orman Vasfından Çıkarılmış 2/B Alanı Olduğu İddia Edilen Arazilerde Tespit Ve Tahdit Çalışmaları Yapılması Kararı

   Dosya No: 04.2013/1787 – Prim Yapılandırma Anlaşmasının Bozulması Kararı

  Dosya No: 01.2013/513 – OGS Etiketi Olmasına Rağmen Elektronik Etiketin Giriş Gişesinde Okunamaması Nedeniyle En Uzak Mesafe Ücreti Alınması Kararı

  Dosya No: 01.2013/684 – El Konulan Mallarının İadesine İlişkin Yargıtay Kararı Olmasına Rağmen İdare Tarafından Yerine Getirilmediği İddiası 

  Dosya No : 02.2013/862 – İLKSAN Üyeliğinden Ayrılma Talebi

  Dosya No:02.2013-569 – Mühendislik Tamamlama Programı Kararı 

  Dosya No: 02.2013/407 – Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Kararı

  Dosya No: 01.2013/607 – Y.A. Gazetesi’ne Verilen 3 Gün Süreyle Resmi İlan ve Reklamların Kesilmesi Cezasının Kaldırılması Kararı

 (Tavzih Kararı)

   Dosya No: 01.2013/607 – Y.A. Gazetesi’ne Verilen 3 Gün Süreyle Resmi İlan ve Reklamların Kesilmesi Cezasının Kaldırılması Kararı

   Dosya No: 01.2013/139 – Evinin ve İşlettiği Dükkanın Önünde Yer Alan Elektrik Dağıtım Panosunun Kaldırılması İstemi

  Dosya No: 04.2013/1495 – Fazladan Ödenen Öğrenim ve Kredi Borcunun Faizi İle Birlike Ödenmesi Kararı 

   Dosya No: 01.2013/163 – TOKİ Konutu Isı Yalıtımı Sorunu

   Dosya No: 02.2013/1064 – Otizm

   Dosya No: 03.2013/862 – Bedelli Askerlik İçin Ödenilen 15 bin tl’ lik Tutarın Süresi İçinde Başvuru Yapmaması Nedeniyle Reddedilmesi

   Dosya No: 03.2013/223 – Yedek Subaylardan Kesilen Sigorta Ücreti

   Dosya No: 01.2013/210 – Asistan Nöbetleri

   Dosya No:02.2013/323 – Sınavda Kimlik Mağduriyeti

   Dosya No: 04.2013/1431 – Bankadan Alınan Kredi Sebebiyle Şikayetçiden Alınan Dosya Masrafı

   Dosya No: 02.2013/677 – Lise 1 ve 2 nci Sınıfı Okuduğuna İlişkin Tasdikname Verilmesi Talebi

   Dosya No: 04.2013/1814 – Türk Lirasından altı sıfır Atıldığı Gerekçesi ile Vatandaşa 1,88 TL Ödenmek İstenmesi

   Dosya No: 01.2013/367 – İmam Hatip Lisesi İçin Bağışlanan Arsa Üzerine Anadolu Lisesi ve Anaokulu Yapılıyor Olması

   Dosya No: 04.2003/1707 – Doğum Borçlanması Talebinde Doğumların Sigortalı Çalışmaya Başlamadan Önce Gerçekleşmesi

   Dosya No: 02.2013/378 –  Çoğul Gebeliklerde Sosyal Yardım Yapılması

   Dosya No: 04.2013/1797 – Para Cezası Tebligatı

   Dosya No:  01.2013/428 – Hususi (Yeşil) Pasaport Verilmesi Talebinin Reddi

   Dosya No: 04.2013/2118 – Dilekçelerine Süresi İçerisinde Cevap Verilmemesi Hakkında

   Dosya No: 04.2013/1937 – Vergi ve Ceza’dan Sonradan Haber Olması

   Dosya No: 04.2013/1917 – Birikmiş Fark Aylıklarına İlişkin Hesaplama

   Dosya No: 04.2013/1860 –  İhbar Edilen Firma Vergi İncelemesine Yaşanan Gecikme

   Dosya No: 02.2013/962 – AÖF Yurtdışı Öğrenim Giderinin Fazla Olması

   Dosya No: 02.2013/805 – Mühendislik T.P Kapsamındaki Derslerin Üniversite Tercihlerden Önce Yayınlanmaması

   Dosya No: 02.2013/800 – Mühendislik Tamamlama Programı Ders Belirlenmesi Hakkında

   Dosya No: 02.2013/788 – ÖSYM Sınav Görevlilerini Belirleme Hakkında

   Dosya No: 02.2013/766 – YDS’ye Sürücü Belgesiyle Girilmesi Nedeniyle Sınavın Geçersiz Sayılması

   Dosya No: 01.2013/751 – Diplomalarda Tezsiz İbaresine Yer Verilmesi

   Dosya No: 01.2013/885 – Enerji İletim Hattının Yer Altına Alınması veya Yükseltilmesi

   Dosya No: 04.2013/1501 – Hisse Senetlerinin Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan Hak Kaybı

   Dosya No:  04.2013/1870 – Yurt Dışı Hizmet Borçlanması  

   Dosya No:  04.2013/1781 – Bilgisi Dışında Tahakkuk Edildiği İfade Edilen Destek Primi Borcunun İadesi

   Dosya No:  04.2013/1726 – İhbar İkramiyesi

   Dosya No:  04.2013/1709 – Süper Emeklilik Olarak Bilinen Sistemin Kaldırılması

   Dosya No:  04.2013/1691 – Yaş Tashihi Nedeniyle Emeklilik Şartlarını Sağladığı İddiası

   Dosya No: 04.2013/1633 – Kefil Olduğu Kişinin Borcunu Ödememesinden Kaynaklanan Mağduriyet

   Dosya No: 04.2013/1460 – İhale Kararı İçin Ödediği Damga Vergisinin İadesi

   Dosya No: 01.2013-676 – İran’daki Kronik Böbrek Yetmezliği Uygulamasının Ülkemizde de Uygulanması İstediği

   Dosya No:  03.2013-609 – Ödenen Askeri Öğrenci Tazminat Tutarının Tarafına İade Edilmesi

   Dosya No: 02.2013/446 – Yurdun, kız yurduna dönüştürülmesi

   Dosya No: 01.2013/364 – Yapı Denetimcilerine Noter Kanalıyla İstifa Zorunluluğu

   Dosya No: 02.2013/331 – Mühendislik Tamamlama Programları

   Dosya No: 02.2013/317 – Müziklere 

Yasaklama ve Sınırlama Getirilmesi

   Dosya No:  03.2013/587 – Trafik Cezası Tebliğinin Geç Yapılmasına İtiraz

   Dosya No: 03.2013/572 – Ölen Kızından Dolayı Kendisine Ölüm Aylığı Bağlanması Talebi

   Dosya No: 03.2013/554 – Askeri Öğrenci Olamaz Raporunun Haksız Olduğu İddiası

   Dosya No: 03.2013/28 – Askeri Sosyal Tesisten Faydalanma Talebi

   Dosya No: 02.2013/560 – İş Güvenliği Uzmanlarının Kazanılmış Hak İddiası

   Dosya No: 02.2013/424 – AÖF Materyalleri İçin Ödenen Öğretim Giderinin İadesi

   Dosya No: 04.2013/1330 –  Havayolu Grevinde İhtiyadi Tedbire Uyulmaması

   Dosya No: 01.2013/907 – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Mezunları İçin Düşük Sayıda Kadro Açılması

   Dosya No: 01.2013/657 – BTİK’in Şikayetlerini Çözüme Kavuşturmadığı İddiası Hakkında

   Dosya No: 01.2013/527 – Orman Genel Müdürlüğü Kredi Üst Limitinin Artırılması ve Tazminat Talebi

   Dosya No: 01.2013/368 – Kötü Koku ve Sağlığı Tehdit Ettiği Gerekçesiyle Tavuk Çiftliğinini Kapatılması İsteği

   Dosya No: 01.2013/337 – Anestezi ve Reanimasyon Doktorunun Tıbbi Hizmet Kusuru İddiası

   Dosya No: 03.2013/687 – “Özel Güvenlik Faaliyet İzinleri” Konulu Genelgenin İptal Edilmesi

   Dosya No: 04.2013/1626 – Prim Ödeme Gün Sayılarının Yüksek, Emekli Aylıklarının Düşük Olması

   Dosya No: 02.2013/789- Mühendislik Tamamlama Programı

   Dosya No: 04.2013/1470 – Vazife Malülü Ek Ödemesi

   Dosya No: 04.2013/1464 – Emeklilik Maaşı Kesintisi

 Dosya No: 04.2013/1252 – Polis Akademisinde Geçen Eğitim Sürelerinin Borçlanılması Kararı

   Dosya No: 04.2013/1300 – Eksik Bağlanan Emeklilik Maaşı

2013 Yılı Kararları

   Dosya No: 04.2013/1234 – Komisyon Bedelinin İadesi Talebi

   Dosya No: 04.2013/1131 – Emekli Keseneğinin Devlet Tarafından Ödenmesi

   Dosya No: 04.2013/1113 – Sosyal Güvenlik Destek Primi

   Dosya No: 04.2013/994 – İzin Ücreti ve Kıdem Tazminatının Ödenmesi

   Dosya No: 04.2013/1033 – İsteğe Bağlı Sigortalılık Borcunun Kapatılması

   Dosya No: 04.2013/744 – İdari Para Cezası İptali Talebi

   Dosya No: 04.2013/619 – Açık Öğretim Fakültesi Ders Muafiyeti

   Dosya No: 04.2013/622 – Hizmet Süresinin Prim Ödeme Gün Sayısına Eklenmesi

   Dosya No: 04.2013/719 – İşsizlik Sigortası Ödeneği

   Dosya No: 04.2013/461 – Bağkur Basamağı

   Dosya No: 04.2013/473 – Emekli İkramiyesi

   Dosya No: 02.2013/424 – Açıköğretim Dönem Öğretim Giderleri

   Dosya No: 02.2013/361 –  Sınav Ücreti

   Dosya No: 04.2013/1370 – Vergi Dairelerince Hacizli Araç Satışı

   Dosya No: 02.2013/310 – Sürekli Eğitim Merkezi Sınavı

   Dosya No: 02.2013/314 – Bakım Ücreti

   Dosya No: 01.2013/163 – TOKİ Konutu Isı Yalıtımı Sorunu

   Dosya No: 01.2013/330 –  IMEI Mağduriyeti

   Dosya No: 02.2013/295 –  Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

   Dosya No: 02.2013/270 – Yersiz Bakım Ücreti Talebi

   Dosya No: 01.2013/282 –  Burun Ameliyatı

   Dosya No: 03.2013/512 – Lojman Dairelerinde Tadilat ve Onarım

   Dosya No: 02.2013/265 –  Açıköğretimde Ders Transferinin Sağlanması

   Dosya No: 02.2013/228 –  İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Sınav Sorusu İptali

   Dosya No: 02.2013/178 –  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hatalı Soru

   Dosya No: 02.2013/239 –  Aynı Anda İki Sınavın Çakışması

   Dosya No: 02.2013/116 –  Yaş Haddini Dolduran Engelli Doktorun Çalışması

   Dosya No:03.2013/356 –  Askeri Öğrencilikten Ayrılma

   Dosya No: 03.2013/310 –  Gezi Parkı Protestoları

   Dosya No: 01.2013/222 –  Haberleşemde Kıst Ücretin Uygulanması

   Dosya No: 02.2013/248 –  İptal Edilen Denklik Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi

   Dosya No: 01.2013/199 –  Orman Köylüsü

   Dosya No: 03.2013/95 – Feribot Kazası

   Dosya No: 03.2013/154 –  Kişisel Bilgilerin Kayıtlardan Çıkarılması – (GBT)

   Dosya No: 01.2013/182 –  Hastane Acil Nöbeti

   Dosya No: 01.2013/217 –  TSE Uygunluk Belgesi

   Dosya No: 05.2013/519 –  Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Ücreti (KVYOK ÖZETİ)

   Dosya No: 02.2013/44  –  Çocuk Haklarında Masumiyet Karinesine Uyulması

   Dosya No: 03.2013/214  –  Aynı Mahiyette Başvurular

   Dosya No: 04.2013/328 –  Yol Ücretinin Ödenmesi

   Dosya No: 04.2013/321  –  Yurtdışı Tedavi Avansının Yeniden Hesaplanması

   Dosya No: 04.2013/119 – Yaşlılık Aylığının Yüksekten Bağlanma İsteği

   Dosya No: 04.2013/416  – Yük ve İnsan Asansörleri Revizyonu

   Dosya No:  01.2013/80  – Mobilize WC-Banyo Sistemi Projesi

   Dosya No: 04.2013/138  – Yaşlılık Aylığı Yasal ve Mevzuat Çalışmaların Yapılması

   Dosya No: 01.2013/47  – Hastaneden Sosyal İncelemeTetkikin İstenmesi

   Dosya No: 05.2013/571  – Görevlendirme İşleminin İptal İsteği

   Dosya No: 03.2013/99  – Aramalarda Oluşan Zararının Karşılanması

   Dosya No: 03.2013/83  –  Seyahat Çantası

   Dosya No: 02.2013/88  – Yaz Okulu Uygulamasının Kaldırılması

   Dosya No: 01.2013/170  –  Bölünmüş Yolun Kamulaştırılması

   Dosya No: 03.2013/30  – Milli Savunma Bakanlığı Öğrenim Gideri Tazminatı

   Dosya No: 04.2013/807  –  Üniversiteye Tekrar Atanma Talebi

   Dosya No: 05.2013/17 – Atama Kararının Geri Alınması

   Dosya No: 04.2013/14 – Sınav Stresine Bağlı İhtiyaçların Giderilmesi

   Dosya No: 05.2013/545 – Göç Harcırahının Ödenmesi

   Dosya No: 05.2013/569  – Taşınmaz Tapusunun Teslim Edilmemesi

   Dosya No: 05.2013/31 – Maaş Borcunun İptali

   Dosya No: 03.2013/84 – Silah Taşıma Ruhsatının Yeniden Verilmesi

   Dosya No: 03.2013/255 – Dövizle Askerlik Borçlanması

   Dosya No : 03.2013/175 – Başörtüsü

   Dosya No : 02.2013/101 – Sınav Tarihinin Çakışması