ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

Sürücülü Araç Kiralama (Akaryakıt hariç) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                        : 2018/575433

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Kavaklıdere Mahallesi Zeytin Dalı Cad. No:4 Kavaklıdere ÇANKAYA/ANKARA
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3124652200 - 3124652298
 3. c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ombudsman.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 adet Binek araç ile 1 adet Hafif ticari araç(Akaryakıt hariç) ve 12 adet sürücü hizmeti alımı işidir
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Yapılacağı yer : Kamu Denetçiliği Kurumu Hizmet Binası( Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Cad. No:4 Çankaya/ANKARA)
 3. c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Kamu Denetçiliği Kurumu (Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Cad. No:4 Çankaya/ANKARA)
 2. b) Tarihi ve saati : 12.2018 - 10:00
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılmış olan sürücüsüz araç kiralama, personel taşıma, öğrenci taşıma hizmeti işleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı İsteklilerce ihale dokümanı, ihale doküman satış bedelini Kamu Denetçiliği Kurumu'nun T.C. Ziraat Bankası T.B.M.M. Şubesindeki TR98000 1000 903 6300 502 05001 IBAN nolu hesabına (ihale kayıt numarasını belirtilerek ve doküman bedeli olduğuna ilişkin kayıt düşülerek )yatırdıklarına dair dekontu idareye sunmak ve ilgili standart formu imzalamak suretiyle Kamu Denetçiliği Kurumu Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA adresindeki Z02 nolu odadan(Satınalma) satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kamu Denetçiliği Kurumu Z02 nolu oda (Satınalma) (Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Cad. No:4 Çankaya/ANKARA ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

 

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin kesin liste ve sözlü sınav tarihlerine ulaşmak için tıklayınız.

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı sözlü sınavı 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde Kamu Denetçiliği Kurumu, Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. No:4 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Adaylar sözlü sınava katılacakları gün;

Sabah katılacak olanlar saat 9:30’da,

Öğleden sonra katılacak olanlar saat 13:30‘da belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar en geç 28 Kasım 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgeleri Kuruma elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

İstenilen Belgeler;

(Başvuru Formu el yazısı ile okunaklı bir şekilde doldurulacaktır.)

 • KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 • Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmış örneği; eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ise diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi hâlinde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır.)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, ( Forma ulaşmak için tıklayınız)
 • Fotoğraflı özgeçmiş.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin (Ek.1) sınav uygulaması “Sözlü Sınav” olarak belirlenmiş olup, Ek.2’de yer alan sınav takvimine göre yapılacaktır.

Sınav takvimine ilişkin bilgi İnsan Kaynakları Bürosundan alınabilecektir.

Sınav takvimindeki gün, saat ve yer bilgisi çalışma gruplarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.

İlanen Duyurulur.

EK.1. SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVINA HAK KAZANANLARA AİT LİSTE

EK.2  SINAV TAKVİMİ

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ HAKKINDA DUYURU

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” kapsamında;

Kurumumuzda hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron firma personelinin, sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere yapmış oldukları başvurular, Tespit Komisyonu tarafından Tebliğ’de belirtilen kriterler dâhilinde incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazananlar ile reddedilenlere ait isim listesi aşağıda belirtilmiştir.

Başvuruları reddedilen personelin, ilan tarihinden itibaren 3(üç) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz etmemesi halinde, başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşecektir.

İlgili kişilere ilanen tebliğ olunur.

  Adı Soyadı İşin Niteliği Başvuru Sonucu
1 Alper Demirkol Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
2 Aysun Yosunkaya Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
3 Ayşe Dudu Küçük Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
4 Burcu Altundal Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
5 Büşra Demirel Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
6 Çağatay Zorlu Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
7 Deniz Alparslan Tuna Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
8 Derya Tiryaki Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
9 Ebru İşler Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
10 Edanur İskender Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
11 Furkan Günay Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
12 Güngör Görgülü Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
13 Medine Aksay Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
14 Medine Göle Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
15 Nurhayat Sarı Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
16 Oğuzhan Şefik Güldibi Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
17 Özlem Bayram Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
18 Sait Duygu Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
19 Şeref Aycan Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
20 Şükran Hatipoğlu Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
21 Zeynel Koç Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
22 Zeynep Şanaldı Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
23 Bora Sümeroğlu Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
24 Cafer Yaylacı Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
25 Coşkun Adar Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
26 Davut Bildik Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
27 Emre Yasanul Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
28 İsmail Üzgün Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
29 Kenan Yorulmaz Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
30 Köksal Orun Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
31 Levent Yaralı Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
32 Mehmet Türk Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
33 Nuray Koç Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
34 Beşir Aydemir Tamir ve Bakım Kabul – Sınava girebilir
35 Erdal Ulutaş Tamir ve Bakım Kabul – Sınava girebilir
36 İsa Özgül Tamir ve Bakım Kabul – Sınava girebilir
37 Merih Biçer Tamir ve Bakım Kabul – Sınava girebilir
38 Abdullah Önsöz Temizlik Kabul – Sınava girebilir
39 Bekir Özcan Macit Temizlik Kabul – Sınava girebilir
40 Betül Demirbaş Temizlik Kabul – Sınava girebilir
41 Dilek Akdeniz Temizlik Kabul – Sınava girebilir
42 Emrah Meletli Temizlik Kabul – Sınava girebilir
43 Enver Taşkın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
44 Eyyüp Şenol Temizlik Kabul – Sınava girebilir
45 Fatih Çetin Temizlik Kabul – Sınava girebilir
46 Fatma Toprak Temizlik Kabul – Sınava girebilir
47 Gözde Arayıcı Temizlik Kabul – Sınava girebilir
48 Gülsüm Yalçın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
49 Hakan Yığın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
50 Hatice Aracı Temizlik Kabul – Sınava girebilir
51 Haydar Çetin Temizlik Kabul – Sınava girebilir
52 Hülya Aldemir Temizlik Kabul – Sınava girebilir
53 Hülya Şekerci Temizlik Kabul – Sınava girebilir
54 İsmail Yalabık Temizlik Kabul – Sınava girebilir
55 Kamuran Irmak Temizlik Kabul – Sınava girebilir
56 Nuri Akkan Temizlik Kabul – Sınava girebilir
57 Osman Arayıcı Temizlik Kabul – Sınava girebilir
58 Pınar Kızıltaş Temizlik Kabul – Sınava girebilir
59 Selma Ilık Temizlik Kabul – Sınava girebilir
60 Sevim Bekleviç Temizlik Kabul – Sınava girebilir
61 Şükran Binbir Temizlik Kabul – Sınava girebilir
62 Ünal Topçu Temizlik Kabul – Sınava girebilir
63 Yakup Aşkın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
64 Zehra Aydın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
65 Zuhal Ulutaş Temizlik Kabul – Sınava girebilir

 

  Adı Soyadı İşin Niteliği Başvuru Sonucu
1 Ahmet Aladağ Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
2 Bahadır Karaca Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
3 Bülent Yılmaz Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
4 Bünyamin Burak Karagöz Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
5 Emre Sarıkaya Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
6 Gürel Sinan Şen Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
7 Hüseyin Başak Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
8 Hüseyin Çal Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
9 Necdet Usta Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
10 Selçuk Uygun Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
11 Ufuk Baygal Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)

 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Sonucu Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

23 – 24 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli sınavı sonucu başarılı olan adaylar:

 • Yazılım Uzmanı (1) pozisyonu için;

  1.Asil – Yunus AKBUDAK,

  2.Asil – Sinan YÜCEKAYA,

  Yedek – Mustafa YOLDAŞ,

 • Yazılım Uzmanı (2) pozisyonu için;

  Asil – Seher SOLMAZ,

  Yedek – Çağlar Çağrı DAĞDEVİREN,

 • Ağ ve Sistem Uzmanı pozisyonu için;

  Asil – Şahan SAVAŞAN,

  Yedek – Ebubekir KARACAOĞLU,

 • Web Programlama ve Tasarım Uzmanı pozisyonu için;

  Uygun aday bulunamamıştır.

  Kamuoyuna duyurulur.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

23-24 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan sözleşmeli bilişim personeli sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav programı için tıklayınız.

Sınavlar, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde 09:00-13:00 ve 14:00-18:00 saatleri arasında Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Hizmet Binasında yapılacaktır.

Adayların sınav saatinden önce Kurumda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen saatler mülakatın akışına göre değişebilecektir.

Aşağıda belirtilen belgelerin sınav günü Komisyona teslim edilmek üzere adaylarca hazırlanıp getirilmesi gerekmektedir.
Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi,
 • Fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayarda doldurulacak ve onay bölümü boş bırakılacaktır) (Form için tıklayınız) ,
 • Evli olan adayların eşleri için; Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı fotokopisi, adli sicil belgesi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayarda doldurulacak ve onay bölümü boş bırakılacaktır),
 • Eşi yabancı uyruklu olanların, vatandaşı oldukları ülkenin yetkili makamlarından alacakları adli sicil belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin asılları,