T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kamu Denetçiliği Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9 uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav ile 15 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en yüksek puandan başlamak üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÖĞRENİM GRUBU

ALINACAK UZMAN YARDIMCISI SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

KPSS PUAN TÜRLERİ

HUKUK

7

28

P4

SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİ, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

8

32

P33 veya P38

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2- 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS’ye katılmış olmak ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,

3- Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği ilgili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P4 puan grubu için),

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği ilgili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P33 veya KPSS P38 puan grubu için),

4- Giriş sınavını yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

II-SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sınav başvuruları 22 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayıp 05 Kasım 2018 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Kurumun internet sitesinden indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS sonuç belgesi eklenmesi suretiyle, yukarıda anılan internet adresi üzerinden elektronik ortamda, şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

III-SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI, SINAV YERİ VE TARİHİ

1- Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSS P4 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk yirmi sekiz (28) aday, KPSS P33 ve KPSS P38 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk otuz iki (32) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Her puan türünde de son sıradaki adaylar ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi kurumun internet sitesinde (www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş (15) gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılacaktır.

IV-SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Başvuru Formu,

2- KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3- Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmış örneği; eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ise diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi hâlinde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır.),

4- 3 adet vesikalık fotoğraf

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

6- Fotoğraflı özgeçmiş.

V-SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;

(a) Aşağıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi;

-MALİYE: Kamu Maliyesi, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası

-İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

-HUKUK: Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, İdare Hukuku ve İdari Yargı, İnsan Hakları Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ile Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

-KAMU YÖNETİMİ: Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Personel Yönetimi, Mahalli İdareler ve Türk Siyaset Tarihi

(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ,

(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) Genel yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.

VI- BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sözlü sınavda puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ile atanmaya hak kazananlar, Kurumumuz internet sayfasında(www.ombudsman.gov.tr ) ilan edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR

Söz konusu sınava başvuru için gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde, söz konusu değişiklik www.ombudsman.gov.tr internet adresinde “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahibi işçilerin (Ek.1) sınav uygulaması “Sözlü Sınav” olarak belirlenmiş olup, Ek.2’de yer alan sınav takvimine göre yapılacaktır.

Sınav takvimine ilişkin bilgi İnsan Kaynakları Bürosundan alınabilecektir.

Sınav takvimindeki gün, saat ve yer bilgisi çalışma gruplarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.

İlanen Duyurulur.

EK.1. SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVINA HAK KAZANANLARA AİT LİSTE

EK.2  SINAV TAKVİMİ

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ HAKKINDA DUYURU

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” kapsamında;

Kurumumuzda hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron firma personelinin, sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere yapmış oldukları başvurular, Tespit Komisyonu tarafından Tebliğ’de belirtilen kriterler dâhilinde incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazananlar ile reddedilenlere ait isim listesi aşağıda belirtilmiştir.

Başvuruları reddedilen personelin, ilan tarihinden itibaren 3(üç) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz etmemesi halinde, başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşecektir.

İlgili kişilere ilanen tebliğ olunur.

  Adı Soyadı İşin Niteliği Başvuru Sonucu
1 Alper Demirkol Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
2 Aysun Yosunkaya Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
3 Ayşe Dudu Küçük Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
4 Burcu Altundal Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
5 Büşra Demirel Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
6 Çağatay Zorlu Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
7 Deniz Alparslan Tuna Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
8 Derya Tiryaki Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
9 Ebru İşler Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
10 Edanur İskender Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
11 Furkan Günay Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
12 Güngör Görgülü Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
13 Medine Aksay Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
14 Medine Göle Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
15 Nurhayat Sarı Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
16 Oğuzhan Şefik Güldibi Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
17 Özlem Bayram Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
18 Sait Duygu Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
19 Şeref Aycan Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
20 Şükran Hatipoğlu Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
21 Zeynel Koç Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
22 Zeynep Şanaldı Büro İşleri Kabul – Sınava girebilir
23 Bora Sümeroğlu Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
24 Cafer Yaylacı Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
25 Coşkun Adar Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
26 Davut Bildik Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
27 Emre Yasanul Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
28 İsmail Üzgün Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
29 Kenan Yorulmaz Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
30 Köksal Orun Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
31 Levent Yaralı Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
32 Mehmet Türk Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
33 Nuray Koç Güvenlik Kabul – Sınava girebilir
34 Beşir Aydemir Tamir ve Bakım Kabul – Sınava girebilir
35 Erdal Ulutaş Tamir ve Bakım Kabul – Sınava girebilir
36 İsa Özgül Tamir ve Bakım Kabul – Sınava girebilir
37 Merih Biçer Tamir ve Bakım Kabul – Sınava girebilir
38 Abdullah Önsöz Temizlik Kabul – Sınava girebilir
39 Bekir Özcan Macit Temizlik Kabul – Sınava girebilir
40 Betül Demirbaş Temizlik Kabul – Sınava girebilir
41 Dilek Akdeniz Temizlik Kabul – Sınava girebilir
42 Emrah Meletli Temizlik Kabul – Sınava girebilir
43 Enver Taşkın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
44 Eyyüp Şenol Temizlik Kabul – Sınava girebilir
45 Fatih Çetin Temizlik Kabul – Sınava girebilir
46 Fatma Toprak Temizlik Kabul – Sınava girebilir
47 Gözde Arayıcı Temizlik Kabul – Sınava girebilir
48 Gülsüm Yalçın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
49 Hakan Yığın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
50 Hatice Aracı Temizlik Kabul – Sınava girebilir
51 Haydar Çetin Temizlik Kabul – Sınava girebilir
52 Hülya Aldemir Temizlik Kabul – Sınava girebilir
53 Hülya Şekerci Temizlik Kabul – Sınava girebilir
54 İsmail Yalabık Temizlik Kabul – Sınava girebilir
55 Kamuran Irmak Temizlik Kabul – Sınava girebilir
56 Nuri Akkan Temizlik Kabul – Sınava girebilir
57 Osman Arayıcı Temizlik Kabul – Sınava girebilir
58 Pınar Kızıltaş Temizlik Kabul – Sınava girebilir
59 Selma Ilık Temizlik Kabul – Sınava girebilir
60 Sevim Bekleviç Temizlik Kabul – Sınava girebilir
61 Şükran Binbir Temizlik Kabul – Sınava girebilir
62 Ünal Topçu Temizlik Kabul – Sınava girebilir
63 Yakup Aşkın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
64 Zehra Aydın Temizlik Kabul – Sınava girebilir
65 Zuhal Ulutaş Temizlik Kabul – Sınava girebilir

 

  Adı Soyadı İşin Niteliği Başvuru Sonucu
1 Ahmet Aladağ Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
2 Bahadır Karaca Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
3 Bülent Yılmaz Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
4 Bünyamin Burak Karagöz Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
5 Emre Sarıkaya Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
6 Gürel Sinan Şen Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
7 Hüseyin Başak Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
8 Hüseyin Çal Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
9 Necdet Usta Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
10 Selçuk Uygun Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)
11 Ufuk Baygal Şoför Red (Usul ve Esaslar’ın 4/2-(c) şartını sağlamıyor)

 

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Sonucu Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

23 – 24 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli sınavı sonucu başarılı olan adaylar:

 • Yazılım Uzmanı (1) pozisyonu için;

  1.Asil – Yunus AKBUDAK,

  2.Asil – Sinan YÜCEKAYA,

  Yedek – Mustafa YOLDAŞ,

 • Yazılım Uzmanı (2) pozisyonu için;

  Asil – Seher SOLMAZ,

  Yedek – Çağlar Çağrı DAĞDEVİREN,

 • Ağ ve Sistem Uzmanı pozisyonu için;

  Asil – Şahan SAVAŞAN,

  Yedek – Ebubekir KARACAOĞLU,

 • Web Programlama ve Tasarım Uzmanı pozisyonu için;

  Uygun aday bulunamamıştır.

  Kamuoyuna duyurulur.

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

23-24 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan sözleşmeli bilişim personeli sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav programı için tıklayınız.

Sınavlar, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde 09:00-13:00 ve 14:00-18:00 saatleri arasında Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Hizmet Binasında yapılacaktır.

Adayların sınav saatinden önce Kurumda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen saatler mülakatın akışına göre değişebilecektir.

Aşağıda belirtilen belgelerin sınav günü Komisyona teslim edilmek üzere adaylarca hazırlanıp getirilmesi gerekmektedir.
Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi,
 • Fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayarda doldurulacak ve onay bölümü boş bırakılacaktır) (Form için tıklayınız) ,
 • Evli olan adayların eşleri için; Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı fotokopisi, adli sicil belgesi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayarda doldurulacak ve onay bölümü boş bırakılacaktır),
 • Eşi yabancı uyruklu olanların, vatandaşı oldukları ülkenin yetkili makamlarından alacakları adli sicil belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin asılları,