AKADEMİK DERGİ

 MAKALE ÇAĞRISI

YAYIN İLKELERİ 

YAZIM KURALLARI

HAKKIMIZDA

AKADEMİK DERGİ İLETİŞİM 

AKADEMİK DERGİLERİMİZ 

Akademik Dergi İletişim

İletişim Bilgileri İnternet adresi: www.ombudsman.gov.tr

e-posta: dergi@ombudsman.gov.tr    

Ümit ŞAHİN

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 465 22 00

e-posta: umit.sahin@ombudsman.gov.tr  

 

Dr. Berna SÜER

Kamu Denetçiliği Kurumu İstanbul Bürosu

Halaskargazi Mahallesi Matbacı Osman Bey Sokak No:46 Şişli/İSTANBUL

Tel: 0212 346 33 84-85

e-posta: berna.suer@ombudsman.gov.tr  

 

 

Hakkımızda

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Kurumumuz kuruluş amacı doğrultusunda, insan hakları, iyi yönetişim ve haklar kültürünün yerleşmesine katkı sağlayabilmek için yılda iki kez (Temmuz ve Aralık) “Ombudsman Akademik” isimli hakemli bir dergi yayımlamaya başlamıştır. Ombudsman Akademik’in amacı; hiçbir fikir ve görüşün öncelenmeden veya ötelenmeden, sadece ve sadece akademik gerekçelerle ortaya konduğu ve tartışıldığı bir zemin yaratmak ve böylece başta Kurum çalışanları olmak üzere herkesi en azından düşündürtmek ve farklı bakış açıları ile fikir dünyamızı zenginleştirmektir. Bu amaçlarla Ombudsman Akademik, başta insan hakları, iyi yönetişim, ombudsmanlık gibi konular olmak üzere Kurumumuzun faaliyet alanı ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan her türlü konuda (hukuk, kamu yönetimi, uyuşmazlıkların çözümü, maliye, ekonomi, eğitim-öğretim, sağlık, sosyal güvenlik, kamu personel rejimi… gibi) yazılmış bilimsel makalelere açıktır. OMBUDSMAN AKADEMİK DERGİSİ YAYIN KURULU

Yazım Kuralları

1) Makaleler, “Microsoft Office Word” programında A4 boyutunda hazırlanmalıdır. 2) Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, tablolar, şekiller ve kaynakça dâhil toplam 8.000 kelimeyi geçmemelidir. 3) Sayfa düzeni; Sol:  3,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 3 cm ve Alt: 3 cm olmalıdır. 4) Makaleler, 12 punto ve “Times New Roman” yazı tipi ile 1 satır arası kullanılarak yazılmalıdır. Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “6nk” olmalıdır.  Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir. 5) Yazının ilk sayfasında yazar isimlerinden sonra başlık dahil Türkçe ve İngilizce özetler, anahtar kelimeler 10 punto ile “Times New Roman” yazı tipi ile yazılmalıdır. Başlıklar kalın punto ile yazılmalıdır. 6) Paragraflarda başlangıç girintisi “ilk satır” ve 1,25 cm; paragraf girintisi sağ ve sol “0”cm olmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır. Diğer düzenlemeler dergi editörleri tarafından yapılacaktır. 7) Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın görev yeri gösterilmelidir. 8) Şekil ve Tablolar metin içinde verilmelidir. Şekil adı, şeklin altında, tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, … gibi verilmelidir. 9) Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük ve kalın yazılmalı, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük ve kalın yazılmalıdır. 10) Atıflar, metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; ·                     Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Öğüt, 2009: 68). ·                     İki yazarlı yayınlarda atıf:   (Öğüt ve Zerenler, 2006: 28). ·                     Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Şahin,vd., 2007:14). ·                     Birden fazla kaynağa atıf: (İsbir, 2008: 66; Eken, 2005: 36) ·                     Kaynağın tamamı için atıf: (Eryılmaz, 2005) ·                     Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (TODAİE, 2003: 45). 11) Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atfın yazarı belirli ise süreli  yayınlardakine  benzer şekilde atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili  dosyaya  erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılır. Eğer atfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek; ·                     Yazar adı ve yayın yılı belli olan İnternetten atıf: (Ortaylı, 2002) ·                     Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan internetten atıf: (Rekabet Kurumu, 2008). 12) Makalede kullanılan her türlü kaynak, kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan   kaynaklar   nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor  vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı   yazarın   eserleri   “en   yeni   tarihli”   olandan  başlanarak   kaynakçada yer almalıdır.  Bir   yazarın   aynı   yıl içinde yayınlanmış   birden   fazla   eseri kullanılmışsa   eserler   yılın   yanına “a”,   “b”,   “c”,   şeklinde   harf   verilerek   gösterilecektir. Örnek; ·                     Öğüt (2008a), Öğüt (2008b). 13) Kaynakçada kullanılacak kitap  veya  dergi  isimlerinin ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.  Ayrıca kitap, tez, rapor, dergi ve gazete isimleri kalın (bold) yazılmalıdır. Kaynakça yazımında girinti asılı olmalıdır. Kaynakça gösterme konusunda aşağıda belirtilmeyen durumlarda, bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.   Kitaplar ÖĞÜT, Adem (2009). Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, 4. Baskı, Ankara. ACAR, Durmuş  ve  Nilüfer Tetik  (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara. ŞAHİN, Ali, Erdal Bayrakçı ve Erhan Örselli (2011). Dünyada ve Türkiye’de E-Devlet, I. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya. Çeviri Kitaplar IMBERT, Paul (1981). Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri (Türkiye’nin Meseleleri), Çev. Adnan Cemgil, Ergin Yayıncılık, İstanbul.  Editörlü Kitaplar GÜLEŞ, Hasan Kürşat ve Musa Özata (2005).  Sağlık Bilişim Sistemleri, Editör: Adem Öğüt, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara. Yazar Adı Olmayan Kitaplar TODAİE (1965). İdari Reform Ve Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor, TODAİE Yayınları, Ankara. Dergiler ŞAHİN, Ali (2005). “Kültürel Niteliklerimizin Türk Yönetsel Değerlerine Etkisi ve Japon Z Teorisiyle Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Baran Ofset, Cilt: 7, Sayı:1, ss. 177-198. Gazeteler ALKAN, Türker (2002). “Seçilmişler ve Atanmışlar”, Radikal Gazetesi, 30 Mart. Tezler ŞAHİN,  Ali (2003). Türk Kamu ve Özel Kesim Yöneticilerinin Motivasyon Durumu, Yayınlanmamış Doktora TeziSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. İnternet Bazlı Kaynaklar ·                     Eğer kaynağın yazar(lar)ı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilir. Eğer Internet’ten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılır. Örnek; ORTAYLI, İlber (2007). “İmparatorluğun En Uzun Yılı”,http://www.akintarih.com/turktarihi/osmanli/enuzunyuzyil.html (04.02.2007). ·                     Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından  alınmış  ise,  kaynakçada  kurumun  adı,  yazının  başlığı  (varsa)  ve  tüm  uzantılarıyla  internet adresi verilir. Örnek; UYAP (2007). “ UYAP Projesi”,  http://www.uyap.gov.tr/genelbilgi/genel.html (04.04.2007)

Yayın İlkeleri

1) Ombudsman Akademik Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir. 2) Dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyet alanı ile ilgili bütün konularda makaleler kabul edilebilir. 3) Derginin yayın dili Türkçedir. Yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması, Yayın Kurulu’nun kararına bağlıdır. 4) Dergiye gönderilecek yazılarda, Kurumumuz tarafından belirlenen yazım kurallarına ve Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uyulması gerekmektedir. 5) Yazıların başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazara aittir. 6) Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında, dergi@ombudsman.gov.tr adresine e-posta yoluyla ya da üç nüsha çıktısı ve bir CD ortamında (Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4 Çankaya/ANKARA) adresine posta yoluyla gönderilir. Gönderilecek nüshaya, makalenin adı, yazarın adı ve varsa akademik unvanı, görevi ve bağlı olduğu kuruluşu, adresi, telefonu ve e-postasını belirten bir dış kapak sayfası eklenmelidir. 7) Gönderilecek nüshaya, makalenin adı, yazarın adı ve varsa akademik unvanı, görevi ve bağlı olduğu kuruluşu, adresi, telefonu ve e-postasını belirten bir dış kapak sayfası eklenmelidir.  Bu sayfa çıkarıldıktan sonra, metin incelenmek üzere Hakem Kurulu’ndan konuyla ilgili iki hakeme gönderilecektir. Bu nedenle çalışmanın ilk sayfasında yazar adına yer verilmeden sadece makale adı yazılmalıdır. Ayrıca çalışma, ihtiyaç duyulması halinde üçüncü bir hakeme de gönderilebilir. Gönderilen yazıların kime ait olduğu konusunda hakemlere, hakemlerin kimlikleri konusunda da yazarlara bilgi verilmez. 8) Hakem bir ay içinde raporunu yazıp göndermezse, yazı başka bir hakeme gönderilir. Yazarlar hakemlerin istek ve önerilerine uyarlar. Yayımlanacak makalelerde yazım kurallarına ve biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya bunların yapılması yazardan istenebilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir. 9) Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir. 10) Yayımlanması kararlaştırılan yazıların tüm hakları ve Kurumunun internet sayfası olan www.ombudsman.gov.tr adresi üzerinden, tam metin olarak yayınlama hakkı Kurumumuza aittir. 11) Dergide, yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. 12) Dergide yayımlanan yazılardan; ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. 13) Yazıları yayımlanan yazarlara 3 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre telif ücreti ödenir ve üçer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

Makale Çağrısı

Ombudsman Akademik Dergisinin yılda iki kez yayımlanacak sayıları için her yılın Nisan ve Ekim aylarının 1’ine kadar bilimsel makalelerinizi dergi@ombudsman.gov.tr adresine gönderebilirsiniz. İlk sayısı Temmuz 2016’ da yayınlanan dergimizin 5. sayısı için makale gönderimin son tarihi 1 Ekim 2016’tir. 

 

 

   
 5. Sayı Makale Çağrısı    4. Sayı Makale Çağrısı    3. Sayı Makale Çağrısı