AKADEMİK DERGİ

 MAKALE ÇAĞRISI

YAYIN İLKELERİ 

YAZIM KURALLARI

HAKKIMIZDA

AKADEMİK DERGİ İLETİŞİM 

AKADEMİK DERGİLERİMİZ 

Akademik Dergi İletişim

İletişim Bilgileri İnternet adresi: www.ombudsman.gov.tr

e-posta: dergi@ombudsman.gov.tr

Dr. Ümit ŞAHİN

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. No:4 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 465 22 00

e-posta: umit.sahin@ombudsman.gov.tr

 

 

 

Hakkımızda

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Kurumumuz kuruluş amacı doğrultusunda, insan hakları, iyi yönetişim ve haklar kültürünün yerleşmesine katkı sağlayabilmek için yılda iki kez (Haziran ve Aralık) “Ombudsman Akademik” isimli hakemli bir dergi yayımlamaya başlamıştır. Ombudsman Akademik’in amacı; hiçbir fikir ve görüşün öncelenmeden veya ötelenmeden, sadece ve sadece akademik gerekçelerle ortaya konduğu ve tartışıldığı bir zemin yaratmak ve böylece başta Kurum çalışanları olmak üzere herkesi en azından düşündürtmek ve farklı bakış açıları ile fikir dünyamızı zenginleştirmektir. Bu amaçlarla Ombudsman Akademik, başta insan hakları, iyi yönetişim, ombudsmanlık gibi konular olmak üzere Kurumumuzun faaliyet alanı ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan her türlü konuda (hukuk, kamu yönetimi, uyuşmazlıkların çözümü, maliye, ekonomi, eğitim-öğretim, sağlık, sosyal güvenlik, kamu personel rejimi… gibi) yazılmış bilimsel makalelere açıktır. OMBUDSMAN AKADEMİK DERGİSİ YAYIN KURULU

Yazım Kuralları

OMBUDSMAN AKADEMİK YAZIM KURALLARI

 1. Makaleler, “Microsoft Office Word” programında A4 boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin, tablolar, şekiller ve kaynakça dâhil olmak üzere toplam 8.000 kelimeyigeçmemesi gerekmektedir. Geçmesi halinde ise Editörler Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 3. Sayfa düzeni; Sol:  3,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 3 cm ve Alt: 3 cm olmalıdır.
 4. Makaleler, 12 punto ve “Times New Roman” yazı tipi ile 1 satır arası kullanılarak yazılmalıdır. Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “6 nk” olmalıdır.  Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 5. Yazının ilk sayfasında yazar isimlerinden sonra özetler başlık dahil 10 punto ile “Times New Roman” yazı tipi ile yazılmalıdır. Başlıklar kalın punto ile yazılmalıdır.
 6. Paragraflarda başlangıç girintisi “ilk satır” ve 1,25 cm; paragraf girintisi sağ ve sol “0”cm olmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır. Diğer düzenlemeler dergi editörleri tarafından yapılacaktır.
 7. Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın görev yeri gösterilmelidir.
 8. Şekil ve tablolara metin içinde yer verilmelidir. Şekil adı, şeklin altında; tablo başlığı, tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, … şeklinde olmalıdır.
 9. Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük ve kalın yazılmalı, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük ve kalın yazılmalıdır.
 10. Atıflar, metin içerisinde bağlaç yöntemi veya dipnot yöntemi kullanılarak yapılabilir. Açıklama notları ise, sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto ile) ifade edilmelidir.

 

Metin içerisindeki atıflar; yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

 • Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Öğüt, 2009: 68).
 • İki yazarlı yayınlarda atıf:   (Öğüt ve Zerenler, 2006: 28).
 • Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Şahin,vd., 2007:14).
 • Birden fazla kaynağa atıf: (İsbir, 2008: 66; Eken, 2005: 36)
 • Kaynağın tamamı için atıf: (Eryılmaz, 2005)
 • Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (TODAİE, 2003: 45).

 

Dipnot yöntemi kullanılarak yapılan atıflar; (10 punto ile) yazar(lar)ın adı-soyadı ve parantez içerisinde kaynağın yılı, kaynağın tam adı, yayın evi, baskı sayısı, basıldığı il, alıntı yapılan sayfa numara(ları)sı şeklinde olmalıdır.

 • Tek yazarlı yayınlarda atıf: Adem Öğüt (2009), Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, 4. Baskı, Ankara, s.25.
 • İki yazarlı yayınlarda atıf: Durmuş Acar  ve  Nilüfer Tetik (2008),  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara, s.38-39.
 • Üç yazarlı yayınlarda atıf: Ali, Şahin, Erdal Bayrakçı ve Erhan Örselli(2011), Dünyada ve Türkiye’de E-Devlet, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, Konya, s.115-119.
 • Dört ve daha fazla yazarlı yayınlarda atıf: Ali, Şahin(2011), Dünyada ve Türkiye’de E-Devlet, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı,  Konya, s.115-119.
 • Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: TODAİE (1965), İdari Reform Ve Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor, TODAİE Yayınları, Ankara, s. 224.
 • Çeviri Kitaplar: Paul Imbert (1981), Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri (Türkiye’nin Meseleleri), Çev. Adnan Cemgil, Ergin Yayıncılık,İstanbul, s.84.
 • Dergiler: Ali Şahin (2005). “Kültürel Niteliklerimizin Türk Yönetsel Değerlerine Etkisi ve Japon Z Teorisiyle Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Baran Ofset, Cilt: 7, Sayı:1, s.28.
 • Gazeteler: Türker Alkan (2002). “Seçilmişler ve Atanmışlar”, Radikal Gazetesi, 30 Mart, par.5.
 • Tezler: Ali Şahin (2003). Türk Kamu ve Özel Kesim Yöneticilerinin Motivasyon Durumu, Yayımlanmamış Doktora TeziSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, s.132.
 1. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atfın yazarı belirli ise süreli  yayınlardakine  benzer şekilde atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili  dosyaya  erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılır. Eğer atfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır.

Örnek;

 • İnternet sitesinde yer alan, yazar adı ve yayın yılı belli olan yazıdan atıf: (Ortaylı, 2002)
 • İnternet sitesinde yer alan, yazar adı ve yayın yılı belli olmayan yazıdan atıf: (Rekabet Kurumu, 2008).

Dipnot kullanımlarında ise;

 1. Makalede kullanılan her türlü kaynak, (KAYNAKÇA) bölümünde yer almalıdır. Kullanılan   kaynaklar   nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor  vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı   yazarın   eserleri   “en   yeni   tarihli”   olandan  başlanarak   kaynakçada yer almalıdır.  Bir   yazarın   aynı   yıl içinde yayımlanmış   birden   fazla   eseri kullanılmışsa eserler yılın yanına “a”,   “b”,   “c”,   şeklinde   harf   verilerek   gösterilecektir.

Örnek;

 • Öğüt (2008a), Öğüt (2008b).
 1. Kaynakçada kullanılacak kitap  veya  dergi  isimlerinin ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.  Ayrıca kitap, tez, rapor, dergi ve gazete isimleri kalın (bold) yazılmalıdır. Kaynakça yazımında girinti asılı olmalıdır. Kaynakça gösterme konusunda aşağıda belirtilmeyen durumlarda, bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.

 

Kitaplar

ÖĞÜT, Adem (2009). Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, 4. Baskı, Ankara.

ACAR, Durmuş  ve  Nilüfer Tetik  (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara.

ŞAHİN, Ali, Erdal Bayrakçı ve Erhan Örselli (2011). Dünyada ve Türkiye’de E-Devlet, Çizgi Kitabevi, I. Baskı, Konya.

 

Çeviri Kitaplar

IMBERT, Paul (1981). Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri (Türkiye’nin Meseleleri), Çev. Adnan Cemgil, Ergin Yayıncılık, İstanbul.

           

Editörlü Kitaplar

GÜLEŞ, Hasan Kürşat ve Musa Özata (2005).  Sağlık Bilişim Sistemleri, Editör: Adem Öğüt, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara.

 

Yazar Adı Olmayan Kitaplar

TODAİE (1965). İdari Reform Ve Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor, TODAİE Yayınları, Ankara.

 

Dergiler

ŞAHİN, Ali (2005). “Kültürel Niteliklerimizin Türk Yönetsel Değerlerine Etkisi ve Japon Z Teorisiyle Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Baran Ofset, Cilt: 7, Sayı:1, ss. 177-198.

 

Gazeteler

ALKAN, Türker (2002). “Seçilmişler ve Atanmışlar”, Radikal Gazetesi, 30 Mart.

 

Tezler

ŞAHİN,  Ali (2003). Türk Kamu ve Özel Kesim Yöneticilerinin Motivasyon Durumu, Yayınlanmamış Doktora TeziSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 

İnternet Bazlı Kaynaklar

 • Eğer kaynağın yazar(lar)ı belirli ise, süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılır. Örnek;

ORTAYLI, İlber (2007). “İmparatorluğun En Uzun Yılı”, http://www.akintarih.com/turktarihi/osmanli/enuzunyuzyil.html (Erişim Tarihi: 04.02.2007).

 • Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından  alınmış  ise,  kaynakçada  kurumun  adı,  yazının  başlığı  (varsa)  ve  tüm  uzantılarıyla  internet adresi verilir. Örnek;

UYAP (2007). “ UYAP Projesi”,  http://www.uyap.gov.tr/genelbilgi/genel.html (Erişim Tarihi: 04.04.2007)

 

MAKALE GÖNDERME VE YAYIMLANMA SÜRECİ

 1. Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında, dergi@ombudsman.gov.tr adresine e-posta yoluyla ya da üç nüsha çıktısı ve CD ortamında (Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4 Çankaya/ANKARA) adresine posta yoluyla gönderilir.
 2. Gönderilecek nüshaya, makalenin adı, yazarın adı ve varsa akademik unvanı, görevi ve bağlı olduğu kuruluşu, adresi, telefonu, e-postası, ve https://orcid.org/ adresinden alınacak olan ORCID ID numarasını (eğer daha önce alınmış ise mevcut ID numarasını) içeren bir dış kapak sayfası eklenmelidir.
 3. Editörler Kurulu tarafından ön değerlendirmesi yapılan makaleler uygun bulunması halinde dış kapak sayfası çıkarıldıktan sonra Hakem Kurulu’ndan konuyla ilgili iki hakeme gönderilecektir. Bu nedenle çalışmanın ilk sayfasında yazar adına yer verilmeden sadece makale adı yazılmalıdır. Ayrıca çalışma, ihtiyaç duyulması halinde üçüncü bir hakeme de gönderilebilir. Gönderilen yazıların kime ait olduğu konusunda hakemlere, hakemlerin kimlikleri konusunda da yazarlara bilgi verilmez.
 4. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir.
 5. Hakem süreçleri başarı ile sonuçlanan ve yayın portföyüne alınan yazılar Editörler Kurulu’nun belirlediği sıraya göre yayımlanır.

Yayın İlkeleri

OMBUDSMAN AKADEMİK YAYIN İLKELERİ

 1. Dil ve anlatım bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 2. Dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyet alanı ile ilgili bütün konularda makaleler kabul edilebilir.
 3. Çalışma, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
 4. Gönderilecek makaleler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya  yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
 5. Hakem değerlendirme süreci sonucunda dergide yayımlanması kabul edilen çalışmaların tüm yayın hakları Ombudsman Akademik Dergisine aittir. Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 6. Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazarına aittir.
 7. Makalesi yayımlanan yazarlara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak Yayın Kurulu tarafından onaylanan miktarda telif ücreti ödenir.
 8. Derginin yayın dili Türkçedir. Yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması Editörler Kurulu’nun kararına bağlıdır.
 9. Makalenin girişinde 100 -150 kelime Türkçe ve İngilizce özet bulunmalı, özetin alt kısmında çalışmanın alanını tanımlayabilecek nitelikte Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere (en az 3 en fazla 5 kelime) yer verilmelidir.
 10. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.
 11. Yayımlanmayan makaleler yazarına geri gönderilmeyecektir.
 12. Yazışma adresi: Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Caddesi No:4 Çankaya ANKARA

 

 

Makale Çağrısı

 

 

 

 6. Sayı Makale Çağrısı    5. Sayı Makale Çağrısı     4. Sayı Makale Çağrısı
 
  3. Sayı Makale Çağrısı