Hakkımızda

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak amacıyla 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bağlı olarak Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

Yasal görevleri yanında bilimsel çalışmalara da önem veren Kurumumuz tarafından 2014 yılından bu yana “Ombudsman Akademik” hakemli dergisi yayımlanmaktadır. Dergimiz 2017 yılından itibaren de TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlamıştır.

Kamu yönetiminde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler bulunmasına ve idarede iyi yönetimin yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan dergimize aşağıdaki konularda bilimsel yazılar gönderebilirsiniz.

1- Kamu Denetçiliği Kurumu’nu ve görev alanını ve dünya uygulamalarını doğrudan ilgilendiren konularda,

2- Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idarenin işlem, eylem, tutum ve davranışı nedeniyle menfaati ihlal edilen bireylerin dolaylı da olsa başvurularını ilgilendiren konularda, (Örneğin milli eğitim bakanlığı, sağlık bakanlığı, üniversiteler, belediyeler vb. kurum ve kuruluşların görev alanları ile ilgili organik olarak belirlenen konularda veya amir-memur ilişkisi, çevrenin korunması, memurun vatandaşa karşı tutum ve davranışı gibi fonksiyonel anlamda ele alınan konularda yazılar gönderilebilir.)

3- Özellikle yeni sistemde idarenin denetimini, hak arama yollarını, iyi yönetim ilkeleri vb. şekilde idare hukuku ve kamu yönetimini ilgilendiren konularda,

4- Kadın, çocuk, engelli vb. insan hak ve hürriyetlerini ilgilendiren ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerini içeren konularda,

5- Adalet sistemimizde uzlaşma ve arabuluculuk vb.

konularda yazılarınızı bekliyoruz.

Yazı göndermek isteyenlerin makalenin konusu, başvuru süresi vb. konularda talepleri olursa, umit.sahin@ombudsman.gov.tr adresinden bilgi alabilmeleri mümkündür.

OMBUDSMAN AKADEMİK DERGİSİ EDİTÖR KURULU