Yazım Kuralları

1) Makaleler, “Microsoft Office Word” programında A4 boyutunda hazırlanmalıdır. 2) Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, tablolar, şekiller ve kaynakça dâhil toplam 8.000 kelimeyi geçmemelidir. 3) Sayfa düzeni; Sol:  3,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 3 cm ve Alt: 3 cm olmalıdır. 4) Makaleler, 12 punto ve “Times New Roman” yazı tipi ile 1 satır arası kullanılarak yazılmalıdır. Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “6nk” olmalıdır.  Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir. 5) Yazının ilk sayfasında yazar isimlerinden sonra başlık dahil Türkçe ve İngilizce özetler, anahtar kelimeler 10 punto ile “Times New Roman” yazı tipi ile yazılmalıdır. Başlıklar kalın punto ile yazılmalıdır. 6) Paragraflarda başlangıç girintisi “ilk satır” ve 1,25 cm; paragraf girintisi sağ ve sol “0”cm olmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır. Diğer düzenlemeler dergi editörleri tarafından yapılacaktır. 7) Yazarın unvanı ile ad ve soyadı, makale başlığının sağ altında belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın görev yeri gösterilmelidir. 8) Şekil ve Tablolar metin içinde verilmelidir. Şekil adı, şeklin altında, tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, … gibi verilmelidir. 9) Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük ve kalın yazılmalı, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük ve kalın yazılmalıdır. 10) Atıflar, metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; ·                     Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Öğüt, 2009: 68). ·                     İki yazarlı yayınlarda atıf:   (Öğüt ve Zerenler, 2006: 28). ·                     Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Şahin,vd., 2007:14). ·                     Birden fazla kaynağa atıf: (İsbir, 2008: 66; Eken, 2005: 36) ·                     Kaynağın tamamı için atıf: (Eryılmaz, 2005) ·                     Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (TODAİE, 2003: 45). 11) Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atfın yazarı belirli ise süreli  yayınlardakine  benzer şekilde atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili  dosyaya  erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılır. Eğer atfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek; ·                     Yazar adı ve yayın yılı belli olan İnternetten atıf: (Ortaylı, 2002) ·                     Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan internetten atıf: (Rekabet Kurumu, 2008). 12) Makalede kullanılan her türlü kaynak, kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan   kaynaklar   nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor  vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı   yazarın   eserleri   “en   yeni   tarihli”   olandan  başlanarak   kaynakçada yer almalıdır.  Bir   yazarın   aynı   yıl içinde yayınlanmış   birden   fazla   eseri kullanılmışsa   eserler   yılın   yanına “a”,   “b”,   “c”,   şeklinde   harf   verilerek   gösterilecektir. Örnek; ·                     Öğüt (2008a), Öğüt (2008b). 13) Kaynakçada kullanılacak kitap  veya  dergi  isimlerinin ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır.  Ayrıca kitap, tez, rapor, dergi ve gazete isimleri kalın (bold) yazılmalıdır. Kaynakça yazımında girinti asılı olmalıdır. Kaynakça gösterme konusunda aşağıda belirtilmeyen durumlarda, bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.   Kitaplar ÖĞÜT, Adem (2009). Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, 4. Baskı, Ankara. ACAR, Durmuş  ve  Nilüfer Tetik  (2008).  Genel Muhasebe,  Detay Yayıncılık, Ankara. ŞAHİN, Ali, Erdal Bayrakçı ve Erhan Örselli (2011). Dünyada ve Türkiye’de E-Devlet, I. Baskı, Çizgi Kitabevi, Konya. Çeviri Kitaplar IMBERT, Paul (1981). Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri (Türkiye’nin Meseleleri), Çev. Adnan Cemgil, Ergin Yayıncılık, İstanbul.  Editörlü Kitaplar GÜLEŞ, Hasan Kürşat ve Musa Özata (2005).  Sağlık Bilişim Sistemleri, Editör: Adem Öğüt, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara. Yazar Adı Olmayan Kitaplar TODAİE (1965). İdari Reform Ve Reorganizasyon Hakkında Ön Rapor, TODAİE Yayınları, Ankara. Dergiler ŞAHİN, Ali (2005). “Kültürel Niteliklerimizin Türk Yönetsel Değerlerine Etkisi ve Japon Z Teorisiyle Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Baran Ofset, Cilt: 7, Sayı:1, ss. 177-198. Gazeteler ALKAN, Türker (2002). “Seçilmişler ve Atanmışlar”, Radikal Gazetesi, 30 Mart. Tezler ŞAHİN,  Ali (2003). Türk Kamu ve Özel Kesim Yöneticilerinin Motivasyon Durumu, Yayınlanmamış Doktora TeziSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. İnternet Bazlı Kaynaklar ·                     Eğer kaynağın yazar(lar)ı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilir. Eğer Internet’ten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılır. Örnek; ORTAYLI, İlber (2007). “İmparatorluğun En Uzun Yılı”,http://www.akintarih.com/turktarihi/osmanli/enuzunyuzyil.html (04.02.2007). ·                     Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından  alınmış  ise,  kaynakçada  kurumun  adı,  yazının  başlığı  (varsa)  ve  tüm  uzantılarıyla  internet adresi verilir. Örnek; UYAP (2007). “ UYAP Projesi”,  http://www.uyap.gov.tr/genelbilgi/genel.html (04.04.2007)